Komisija za komasaciju

Djelokrug rada:

-   preuzima od Pododjeljenja za katastarske knjige planove starog i novog premjera sa ucrtanom granicom gradskog građevinskog zemljišta, elaborat novog premjera, spisak zgrada, abecedni spisak korisnika zemljišta, fotoskice ili skice detalja, spisak posjednika parcela, spisak katastarskih i bonitetnih klasa i šifarnik;

-   zakazuje usmene rasprave i poziva stranke;

-   preduzima radnje u upravnom postupku, kao i izrada upravnih akata iz djelokruga rada Komasacije;

-   utvrđuje faktičko stanje;

-   rešava imovinsko-pravne odnose u skladu sa pozitivno-pravnim zakonskim propisima

-   izrađuje posjedovne listove zemljišta u Komasaciji;

-   izrađuje iskaze zemljišnog posjeda prije uređenja;

-   izrađuje izkaze zemljišnog posjeda poslije uređenja;

-   prilikom izlaganja prezentira strankama podatke o zemljišnim zgradama koristeći se starim katastarskim planovima i podacima novog premjera;

-   zavodi iznesene primjedbe stranaka u spisak slučajeva za provođenje promjena u katastarskom operatu;

-   procjenjuje vrijednost poljoprivrednog zemljišta i ostalog zemljišta

-   u slučaju spora arbitrira u dodjeli poljoprivrednog zemljišta i ostalog zemljišta;

-   procjenjuje dugogodišnje zasade;

-   utvrđuje dinamiku izvršenih radova na licu mjesta;

-   učestvuje u izradi projekta Komasacije zemljišta;

-   učestvuje u izradi osnova provođenja Komasacije;

-   učestvuje u izradi prijedloga raspodjele zemljišta učesnicima Komasacije

-   izdaje rješenja o Komasaciji,

-   nakon završenog postupka Komasacije zapisnički predaje elaborat premjera, popisne listove, zemljišnu knjigu i ostalu dokumentaciju o utvrđivanju prava na nekretninama Vijeću za izlaganje nekretnina;

 

 

Rukovođenje

Predsjednik Komisije za komasaciju

Diana Stanišić, magistar prava

Kontakt

Kontakt telefon: 049/214 - 705