Služba za arhiv

Djelokrug rada:

 • Sprovodi mjere zaštite arhivske građe u arhivu i brine za njenu sigurnost;
 • Sređuje, obrađuje i objavljuje arhivsku građu u vidu stručne i druge publikacije: naučne studije, te organizuje naučne i druge skupove i izložbe;
 • Obavlja stručni nadzor nad čuvanjem i odabiranjem arhivske građe koja se nalazi izvan arhiva i određuje mjere njene zaštite;
 • Preuzima arhivsku građu;
 • Prikuplja arhivsku građu u privatnoj svojini otkupom, poklonom ili odlaganjem;
 • Obavlja zaštitno snimanje arhivske građe (skeniranje, mikrofilmovanje i sl.);
 • Sarađuje s drugim arhivima, kulturnim, naučnim i srodnim ustanovama u i van Bosne i Hercegovine;
 • Vrši tehničke i tehnološke mjere zaštite arhivske građe;
 • Izdaje uvjerenja, potvrde, ovjerene prepise i fotokopije i druge isprave o činjenicama koje su sadržane u arhivskoj građi koju čuva;
 • Pruža stručnu pomoć imaocima i stvaraocima registraturskog materijala i arhivske građe i nalaže im da u određenom roku otklone utvrđene nedostatke i oštećenja na njoj;
 • Vodi evidenciju o imaocima arhivske građe;
 • Obuči stručno arhivsko osoblje.

(Zakon o arhivskoj djelatnosti, «Službeni glasnik Brčko distrikta BiH» broj 44/04, 19/07, 25/09, 02/11 i 29/13)

Rukovođenje

Ćazim Suljević, dipl. politolog.

Konktakt

049/218-337  Tatjana Jugo, stručni referent za administrativne poslove.