Vozacke Dozvole - Potrebna dokumentacija

Potrebna dokumentacija

Uz zahtjev za izdavanje vozačke dozvole podnosi se:

 • uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti osobe za upravljanje motornim vozilo, one kategorije ili potkategorije za koju se traži vozačka dozvola, koje ne može biti starije od dvanaest mjeseci
 • uvjerenje o položenom vozačkom ispitu za upravljanje motornim vozilom one kategorije ili potkategorije za koju se traži izdavanje vozačke dozvole
 • dokaz o prebivalištu, odnosno boravištu (uvidom u ličnu kartu)
 • dokaz o odobrenom boravku stranog državljana
 • dokaz o uplati propisane naknade za obrazac vozačke dozvole.

 

Način produženja važenja vozačke dozvole

 • Produženje vozačke dozvole vrši se izdavanjem nove vozačke dozvole, s rokovima važenja propisanim u dijelu koji se odnosi na rok važenja vozačke dozvole
 • Produženje važenja vozačke dozvole vrši se na zahtjev vozača kojeg nadležni organ vodi u evidenciji
 • Uz zahtjev za produženje važenja vozačke dozvole prilaže se vozačka dozvola čiji je rok važnosti istekao i dokaz o uplati propisane naknade za obrazac vozačke dozvole
 • Vozač motornog vozila kome je vozačka dozvola izdata s kraćim rokom važenja mora uz zahtjev za produženje važenja vozačke dozvole priložiti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje motornim vozilom te kategorije ili potkategorije koje ne smije biti starije od šest mjeseci
 • Vozač kome je izdata vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilom kategorije D i potkategorije D1, prilikom svakog produženja važenja vozačke dozvole, uz zahtjev za produženje važenja vozačke dozvole, prilaže uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje motornim vozilo, te kategorije ili potkategorije koje ne smije biti starije od šest mjeseci
 • zahtjev za produženje važenja vozačke dozvole podnosi se na obrascu VD-1.

 

Rok važenja vozačke dozvole

 • Vozačka dozvola izdaje se s rokom važenja od 10 godina, a osobama starijim od 65 godina života s rokom važenja od tri godine, računajući od dana izdavanja
 • Osobama koja u vrijeme izdavanja vozačke dozvole imaju više od 55 godina života, vozačka dozvola izdaje se s rokom važenja do navršenih 65 godina života, s tim da taj rok ne može biti kraći od tri godine
 • Izuzetno, vozačka dozvola se može izdati na rok kraći od roka utvrđenog u ovom članu, na osnovu nalaza i mišljenja zdravstvene ustanove naznačenom u uvjerenju o zdravstvenoj sposobnosti osobe, a koji ne može biti kraće od dvije godine.

 

Postupak u slučaju nestanka vozačke dozvole

 • Nestanak vozačke dozvole prijavljuje se nadležnom organu na čijem području je imalac vozačke dozvole saznao za njen nestanak
 • Nestanak vozačke dozvole objavljuje se u „Službenom glasniku BiH”, službenim glasilima entiteta ili Brčko distrikta BiH
 • Nadležni organ provjerit će da se za tu osobu nalaze podaci u elektronskoj evidenciji vozačkih dozvola
 • Nakon izvršene provjere, nadležni organ osobi koja se nalazi u elektronskoj evidenciji vozačkih dozvola izdat će potvrdu za upravljanje motornim vozilom zbog nestanka vozačke dozvole, na obrascu VD-3
 • Potvrda iz prethodnog stava izdaje se s važenjem samo za onoliko vremena koliko se ocijeni da je vozaču potrebno da se vozilom vrati u mjesto u kojem ima prebivalište, a najduže 24 sata, na osnovu ove potvrde vozač može upravljati vozilom samo onoliko vremena koliko je na potvrdi naznačeno.

 

Rok izdavanja vozačke dozvole

 • Odjeljenje za javni registar izdat će vozačku dozvolu u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.

 

 Visina naknade je u iznosu od 60 KM.