TROGODIŠNJI PLAN RADA ODJELJENJA ZA JAVNI REGISTAR

Image for news

1)    Uvod

Odjeljenje za javni registar je izradilo trogodišnji plan rada za period 2024–2026. godine u skladu s odredbama člana 32. stav (4) Zakona o budžetu Brčko distrikta BiH („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj 34/19) i člana 15. Pravilnika o sadržaju i metodologiji izrade, sistemu praćenja i nadzora provođenja strateških dokumenata i implementacionih dokumenata („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj 46/20).

Trogodišnji plan rada Odjeljenja za javni registar sastoji od osam programa, od kojih jedan program operacionalizuje mjere iz Strategije razvoja Brčko distrikta BiH za period                   2021–2027. godina, a ostalim programima razrađuju se aktivnosti iz nadležnosti Odjeljenja.

Odjeljenje za javni registar je nadležno za vođenje matične evidencije (matičnih knjiga rođenih, državljana, vjenčanih i umrlih), izdavanje izvoda na osnovu upisa u matične knjige i obavljanje zaključenja braka, vođenje upravnog i neupravnog postupka iz oblasti građanskih stanja, ovjere potpisa, prepisa i rukopisa, izdavanje ličnih dokumenata, održavanje i unapređivanje javnih registara i arhiva, održavanje katastra zemljišta i javnih registara, izdavanje izvoda iz registara, prijave i odjave prebivališta i boravišta građana, registraciju motornih vozila, obavljanje kancelarijskog poslovanja, izlaganje podataka o nekretninama i utvrđivanje prava na zemljištu i druge poslove iz nadležnosti Odjeljenja određene zakonom i drugim propisima.

Planirane programe rada Odjeljenje za javni registar će realizovati u okviru svoje organizacione  strukture koju čine: Pododjeljenja za matičnu evidenciju, Pododjeljenja za lična dokumenta, Pododjeljenja za katastarske knjige, Pododjeljenja za pisarnicu i zajedničke poslove i Službe za arhiv.

 

2)    Osvrt na aktivnosti / projekte realizovane godišnjim planom rada za prethodnu kalendarsku godinu

 

Odjeljenje za javni registar je tokom prethodne godine u kontinuitetu izvršavalo aktivnosti koje proizilaze iz nadležnosti. Pored toga, Odjeljenje za javni registar je realizovalo i ciljeve koji su postavljeni programom rada za navedenu godinu, kao što su verifikacija podataka u elektronskoj evidenciji matičnih knjiga, izlučivanje bezvrijedne građe Pododjeljenja za lične dokumente, realizacija nabavke softvera za potrebe katastra i Službe za arhiv, realizacija projekta komasacije KO Krepšić, izlučeno bezvrijednog registraturskog materijala, organizovanje  izložbi kao i aktivnosti po pitanju nabavke računarske, geodetske opreme i automobila.

 

3)    Kratak opis ključnih usmjerenja trogodišnjeg plana rada i provedenog procesa konsultacija

Odjeljenje za javni registar se u Strategiji razvoja Brčko distrikta BiH 2021–2027. godine spominje kao nosilac mjere iz strateškog cilja 1. Konkurentna privreda, skladno uklopljena u globalne razvojne trendove i lance vrijednosti, kao motor razvoja Brčko distrikta BiH; Prioritet 1.2. Razvoj poljoprivrede i ruralnih područja; mjera 1.2.2. poboljšanje zemljišne politike i konsolidacija zemljišta, Projekat 1.2.2.1; Projekat konsolidacije zemljišta, kod koje se kao koordinator provođenja cilja navodi Odjeljenje za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu,  uspostavljena je  horizontalna komunikacija na nivou Odjeljenja zaduženih za provođenje navedenog cilja.

Strateškim ciljem 2. Značajno unapređenje obrazovanja sporta i kulture, Prioritet 2.6. Otkup arhivske građe integrisanje arhivske djelatnosti u kulturno-obrazovni sistem i osnivanje JU Arhiv grada Brčko, mjera 2.6.2. Razvoj kulturno-umjetničke tradicije kod koje se kao koordinator provođenja cilja navodi Odjeljenje za privredni razvoj, sport i kulturu, ali je izostala je horizontalna komunikacija na nivou odjeljenja zaduženih za provođenje navedenog cilja.

Trogodišnji plan rada usmjeren je na efikasnije i kvalitetnije pružanje usluga građanima iz nadležnosti Odjeljenja, a koje se odnose na izdavanje isprava iz matičnih evidencija, izdavanje putnih isprava i pasoša, te registracija motornih vozila, pružanje terenskih usluga iz oblasti premjera na cijeloj teritoriji Brčko distrikta BiH, pravovremeno zaprimanje i dostavljanje pismena pravnih i fizičkih lica, obavljanje arhivske djelatnosti i ostale aktivnosti proistekle iz nadležnosti Odjeljenja i strateških dokumenata Vlade Brčko distrikta BiH.

4) Opis institucionalnih kapaciteta s analitičkim pregledom ključnih nedostataka i potreba nadležnih tijela u odnosu na planirane mjere (programe) za naredni godišnji period, preuzet iz trogodišnjeg plana rada

Odjeljenje za javni registar nije u potpunosti izvršio prijem zaposlenika prema organizacionom planu, također jedan broj zaposlenika je privremenim premještajem raspoređen u druge organe uprave. Odjeljenje je pokrenulo aktivnosti u vidu javnih nabavki za vozila, softvere i ostalu opremu koje su u završnoj fazi.

Pored navedenog, Odjeljenje nema adekvatan prostor za smještaj Pododjeljenja za lične dokumente, Pododjeljenja za katastarske knjige, dok zgrada u kojoj je smješten Arhiv nije dobila upotrebnu dozvolu nakon rekonstrukcije navedenog prostora. Odjeljenje za javni registar je iniciralo sredstva od 50.000 KM u Odjeljenju za javne poslove, za projektnu dokumentaciju izgradnje zgrade za potrebe Odjeljenja za javni registar.

5) Mogući problemi i rizici za realizaciju trogodišnjeg plana rada

Za realizaciju trogodišnjeg plana rada Odjeljenja za javni registar za 2024–2026. godinu moguće je identifikovati  probleme i rizike koji se ogledaju  u: smanjenju broja zaposlenih na neodređeno vrijeme (odlazak u penziju); nepravovremeno popunjavanje upražnjenih pozicija; rizik usvajanja budžeta i pravovremenog osiguranja budžetskih sredstava;formalno-pravna mogućnost zabrane rada u zgradi arhiva, obzirom da nema upotrebnu dozvolu.

Šef Odjeljenja

Tomo Obrenović, master ekonomista

Kompletan dokument možete vidjeti ovdje