Registrovanje vozila - potrebna dokumentacija

Registrovanje vozila

 1. Vozilo se registruje upisom registarske oznake i određenih podataka o vozilu, vlasniku vozila i nosiocu potvrde o registraciji u evidenciji o registrovanim vozilima, te izdavanjem odgovarajućih isprava za vozilo, registarskih tablica i stiker naljepnice.
 2. Vozilo se registruje na ime/naziv vlasnika vozila ukoliko odredbama ovog pravilnika nije drugačije određeno.
 3. Ako je vozilo vlasništvo nekoliko fizičkih lica, registruje se na ime jednog od njih u skladu s ovjerenom pisanom izjavom.

 

Zahtjev za registrovanje vozila

1)    Pokretanje pojedinih postupaka vrši se na zahtjev vlasnika vozila ili pravnog lica registrovanog za posredovanje u postupku registrovanja vozila (što dokazuju rješenjem nadležnog suda o registraciji za djelatnost posredovanja u registraciji i dokazom o zaposlenim) po naloguvlasnika vozila ili zakonskog zastupnika ili ovlaštenog opunomoćenika, ukoliko ovim pravilnikom nije drugačije propisano, kod nadležnog tijela na propisanom obrascu.

2)    Postupak registrovanja vozila prvi put u BiH

3)    Zahtjev za registraciju vozila prvi put u BiH podnosi se nadležnom tijelu na propisanom obrascu uz koji se prilaže:

a)    dokaz o vlasništvu nad vozilom:

i)     za vozila koja nisu bila ranije registrovana:

račun o prodaji vozila izdat na ime kupca vozila ili kupoprodajni ugovor ili darovni ugovor ili zapisnik o licitaciji ili drugi valjan dokaz kojim se dokazuje vlasništvo

ii)    za novoproizvedena vozila: račun o prodaji vozila izdat na ime kupca vozila uz dokaz (ugovor) ovlaštenog distributera za prodaju pojedinih marki vozila

iii)   za vozila ranije registrovana van BiH: uz dokaz iz stava 1) tačke a) podataka 1. ovog člana prilaže i obrazac kojim se dokazuje vlasništvo s dokazom o odjavi vozila u inostranstvu

b)    dokaz o izvršenim obavezama propisanim Zakonom i propisima donesenim na osnovu Zakona, a koji su u vezi s upotrebom vozila

c)    polisa o obaveznom osiguranju vozila

d)    dokaz o provedenom carinskom postupku

e)    dokaz o uplati propisanih naknada za obrasce i registarske tablice koji se izdaju prilikom registrovanja vozila

f)     dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila koji ne može biti stariji od 30 dana u elektronskoj formi

g)    potvrda ovlaštene stanice tehničkog pregleda o ispunjavanju                                tehničko-eksploatacionih uslova za obavljanje registrovane djelatnosti (u pisanoj formi) u slučaju da vozilo služi za obavljanje iste

h)    potvrda o ispitivanju i certifikat, ako je vozilo pojedinačno proizvedeno ili prepravljeno

i)     dokaz o identitetu vlasnika vozila:

i)     za fizička lica:

(1)  lična karta za državljane BiH

(2)  lična karta za strance – za strance s odobrenom stalnim boravkom

(3)  ovjerena kopija putne isprave i rješenje o odobrenom boravku – za strance s odobrenim privremenim boravkom

ii)    za pravna lica: ovjerena kopija rješenja s posljednjim izmjenama o upisu u sudski registar za pravna lica ili drugog registra, osim ako se važeće rješenje o upisu u sudski registar već nalazi u evidenciji nadležnog tijela

iii)   za strana dopisništva, trgovinska, kulturna, privredna i druga predstavništva: ovjerena kopija rješenja o upisu u registar stranih predstavništva u Bosni i Hercegovini

j)     dokaz o odobrenoj djelatnosti i dokaz o određenom matičnom broju pravnog lica ili poreznom broju, osim ako se važeći dokazi za tu godinu već nalaze u evidenciji nadležnog tijela  

k)    dokaz o registrovanju djelatnosti u Bosni i Hercegovini i potvrda o zaposlenju u stranom predstavništvu, a potpisuje lice ovlašteno za potpisivanje i ime predstavništva – za strance u kulturnim predstavništvima i stranim dopisništvima kao i stalne strane dopisnike

l)     dokaz o tehničkoj ispravnosti uređaja za plin, za vozila na plinski pogon

m)  dokaz o uplati usluge tehničkog pregleda u skladu s važećim cjenovnikom

n)    dokaz o uplati police obaveznog osiguranja

4)    Registrovanje vozila vrši se izdavanjem potvrde o vlasništvu vozila, potvrde o registraciji, registarskih tablica i stiker naljepnice.

 

Postupak ponovne registracije vozila

1)    Zahtjev za ponovnu registraciju vozila podnosi se nadležnim tijelu na propisanom obrascu uz koji se prilaže:

a)    dokaz o vlasništvu nad vozilom (potvrda o vlasništvu vozila, odnosno saobraćajna dozvola)

b)    dokaz o izvršenim obavezama propisanim zakonom i propisima donesenim na osnovu Zakona, a koje su u vezi s upotrebom vozila, osim u slučaju kada se ponovna registracija vrši u periodu za koji navedene obaveze vrijede

c)    polisa o obaveznom osiguranju vozila

d)    dokaz o uplati propisanih naknada za obrasce i registarske tablice koji se izdaju prilikom registrovanja vozila

e)    dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila koji ne može biti stariji od 30 dana u elektronskoj formi

f)     potvrda ovlaštene stanice tehničkog pregleda o ispunjavanju                              tehničko-eksploatacionih uslova za obavljanje registrovane djelatnosti (u pisanoj formi) u slučaju da vozilo služi za obavljanje iste

g)    potvrda o ispitivanju i certifikat, ako je vozilo pojedinačno proizvedeno i prepravljeno

h)    dokaz o identitetu vlasnika vozila:

i)     za fizička lica:

(1)  lična karta za državljane BiH

(2)  lična karta za strance – za strance s odobrenim stalnim boravkom

(3)  ovjerena kopija putne isprave i rješenje o odobrenom boravku – za strance s odobrenim privremenim boravkom,

ii)    za pravna lica: ovjerena kopija rješenja sa posljednjim izmjenama o upisu u sudski registar za pravna lica ili drugog registra, osim ako se važeće rješenje o upisu u sudski registar već nalazi u evidenciji nadležnog tijela

iii)   za strana dopisništva, trgovinska, kulturna, privredna i druga predstavništva: ovjerena kopija rješenja o upisu u registar stranih predstavništva u Bosni i Hercegovini

 

i)     dokaz o odobrenoj djelatnosti i dokaz o određenom matičnom broju pravnog lica ili poreznom broju, osim ako se važeći dokazi za tu godinu već nalaze u evidenciji nadležnog tijela

j)     dokaz o registrovanju djelatnosti u Bosni i Hercegovini i potvrda o zaposlenju u stranom predstavništvu koje izdaje strano predstavništvo, a potpisuje lice ovlašteno za potpisivanje u ime predstavništva – za strance u kulturnim predstavništvima i stranim dopisništvima kao i stalne strane dopisnike

k)    dokaz o tehničkoj valjanosti uređaja za plin, za vozila na plinski pogon

l)     dokaz o uplati usluge tehničkog pregleda u skladu s važećim cjenovnikom

m)  dokaz o uplati police obaveznog osiguranja 

2)    Ponovna registracija vozila obavlja se za odjavljena vozila koja ispunjavaju zahtjeve i uslove iz stava 1) ovog člana

3)    Registrovanje vozila vrši se izdavanjem ili popunjavanjem odgovarajućih podataka u potvrdu o vlasništvu vozila, izdavanjem potvrde o registraciji, registarskih tablica i stikera.

 

Postupak promjene vlasništva nad vozilom

(1)  Zahtjev za promjenu vlasništva nad vozilom podnosi se nadležnom tijelu na propisanom obrascu uz koji se prilaže:

a)    Dokaz o promjeni vlasništva: račun o prodaji vozila izdat na ime kupca vozila ili kupoprodajni ugovor ili darodavni ugovor ili zapisnik o licitaciji ili drugi valjan dokaz kojim se dokazuje vlasništvo,

b)    isprava kojom se dokazuje vlasništvo (potvrda o vlasništvu vozila, saobraćajna dozvola)

c)    dokaz o identitetu vlasnika:

 1. za fizička lica:

-          lična karta za državljane BiH

-          lična karta za strance – za strance s odobrenim stalnim boravkom,

-          ovjerena kopija putne isprave i rješenje o odobrenom boravku – za strance s odobrenim privremenim boravkom

 1. za pravna lica: ovjerena kopija rješenja s posljednjim izmjenama o upisu u sudski registar za pravna lica ili drugog registra, osim ako se važeće rješenje o upisu u sudski registar već nalazi u evidenciji nadležnog tijela,
 2. za strana dopisništva, trgovinska, kulturna privredna i druge predstavništva: ovjerena kopija rješenja i upisu u registar stranih predstavništava u Bosni i Hercegovini,

d)    polisa o obaveznom osiguranju vozila

e)    dokaz o odobrenoj djelatnosti i dokaz o određenom matičnom broju pravnog lica ili poreznom broju, osim ako se važeći dokazi za tu godinu već nalaze u evidenciji nadležnog tijela

f)     dokaz o registrovanju djelatnosti u Bosni i Hercegovini i potvrda o zaposlenju u stranom predstavništvu koju izdaje strano predstavništvo, a potpisuje lice ovlašteno za potpisivanje u ime predstavništva za strance u kulturnim predstavništvima i stranim dopisništvima kao i stalne strane dopisnike

g)    potvrda ovlaštene stanice tehničkog pregleda o ispunjavanju                            tehničko-eksploatacionih uslova za obavljanje registrovane djelatnosti (u pisanoj ili elektronskoj formi) u slučaju da vozilo služi za obavljanje iste

h)    dokaz o uplati propisanih naknada za obrasce Potvrde o registraciji i Potvrde o vlasništvu vozila ukoliko se ista izdaje

i)     dokaz o uplati propisanih naknada za registarske tablice u slučaju da vozilo ne posjeduje registarske tablice s međunarodnom oznakom BiH.

 

(2)  Za vozila na kojima je istekao rok važenja registracije uz dokaze navedene u stavu (1) ovog člana prilaže se i:

a)    dokaz o izvršenim obavezama propisanim Zakonom i propisima donesenim na osnovu Zakona, koje su u vezi s upotrebom vozila;

b)    dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila koji ne može biti stariji od 30 dana u elektronskoj formi;

c)    potvrda ovlaštene stanice tehničkog pregleda o ispunjenju                              tehničko-eksploatacionih uslova za obavljanje registrovanje djelatnosti (u pisanoj formi) u slučaju da vozilo služi za obavljanje iste;

d)    potvrda o ispitivanju i certifikat, ako je vozilo pojedinačno proizvedeno ili prepravljeno;

e)    dokaz o tehničkoj ispravnosti uređaja za plin, za vozila na plinski pogon;

f)     dokaz o uplati usluge tehničkog pregleda u skladu s važećim cjenovnikom;

g)    dokaz o uplati polise obaveznog osiguranja.

(3)  Registrovanje vozila vrši se izdavanjem odnosno upisivanjem podataka u potvrdu o vlasništva vozila, izdavanjem potvrde o registraciji, i izdavanjem registarskih tablica s međunarodnom oznakom BiH ukoliko već nisu izdate, kao i stiker naljepnice ukoliko je vozilu istekla važnost registracije.

(4)  Ukoliko se promjena vlasništva vozila dokazuje ugovorom zaključenim između fizičkih lica, potpis tih lica ovjerava nadležno tijelo, a ako je ugovor zaključen između pravnih lica, potpise ovjeravaju pravna lica koja ugovor zaključuju. Kad se vozilo prodaje preko posrednika (komisionara) ugovor i račun ovjerava komisionar.

(5)  Ako se promjeni vlasnik vozila tokom registracijskog perioda izdaje se potvrda o registrovanju s rokom važenja zamijenjene isprave.

(6)  Vlasnik registrovanog vozila je dužan odjaviti vozilo radi prodaje ili prenosa vlasništva na drugi način, kod nadležnog tijela kod koga se vozilo vodi u evidenciji.

Postupak izdavanja probnih tablica

(1)  Zahtjev za izdavanje probnih tablica za vozilo podnosi se nadležnom tijelu na propisanom obrascu uz koji se prilaže:

a)    dokaz o vlasništvu nad vozilom

 1. Za vozila koja nisu bila ranije registrovana: račun o prodaji vozila izdat na ime kupca vozila ili kupoprodajni ugovor ili darovni ugovor ili zapisnik o licitaciji ili drugi valjan dokaz kojim se dokazuje vlasništvo,
 2. Za novoproizvedena vozila: račun o prodaji vozila izdat na ime kupca vozila uz dokaz (ugovor) ovlaštenog distributera za prodaju pojedinih marki vozila,
 3. Za vozila ranije registrovana: uz dokaz iz stava (1) tačke a) podtačka 1. ovog člana prilaže i obrazac kojim se dokazuje vlasništvo s dokazom o odjavi vozila u inostranstvu;

b)    polisa o obaveznom osiguranju;

c)    dokaz o identitetu vlasnika vozila:

 1. za fizička lica:

-          lična karta za državljane BiH

-          lična karta za strance – za strance s odobrenim stalnim boravkom,

-          ovjerena kopija putne isprave i rješenja o odobrenom boravku – za strance s odobrenim privremenim boravkom                    

 1. za pravna lica: ovjerena kopija rješenja sa posljednjim izmjenama o upisu u sudski registar za pravna lica ili drugog registra, osim ako se važeće rješenje o upisu u sudski registar već nalazi u evidenciji nadležnog tijela,
 2. za strana dopisništva, trgovinska, kulturna privredna i druga predstavništva: ovjerena kopija rješenja o upisu u registar stranih predstavništava u Bosni i Hercegovine

                   d) dokaz o uplati propisanih naknada za probne registarske tablice.

 

(2)  Navedeni dokazi se mogu priložiti i u ovjerenoj kopiji osim dokaza o uplati.

(3)  Rok važenja probnih tablica je do 15 dana bez mogućnosti ponovnog izdavanja ili produženja važnosti probnih tablica za isto vozilo i istog vlasnika vozila u roku od godinu dana.

(4)  Izdavanje probnih tablica vrši se uz izdavanje potvrde uz probne tablice koja se nalazi u Prilogu broj 2 i čini sastavni dio ovog pravilnika.

(5)  Vraćene probne tablice mogu se ponovo izdati.

(6)  Vozilo kojem su izdate probne tablice neće se moći registrovati ukoliko iste nisu vraćene nadležnom tijelu. Za vraćene probne tablice nadležno tijelo izdaje potvrdu.

(7)  U slučaju da se probne tablice ne vrate u propisanom roku, nadležno tijelo koje je izdalo probne tablice će dobiti izvještaj putem jedinstvenog informacionog sistema, na osnovu kojeg pokreće postupak vraćanja istih.

(8)  U slučaju krađe, gubitka ili oštećenja probnih tablica, korisnik istih postupa u skladu s odredbama člana 20. ovog pravilnika.

 

Postupak produženja važenja registrovanja vozila

 

(1)  Zahtjev za produženje registracije vozila podnosi se prije isteka važenja registracije, ali ne prije 30 dana od isteka važenja registracije vozila, nadležnom tijelu na propisanom obrascu uz koji se prilaže:

a)    potvrda o registrovanju ili važeća saobraćajna dozvola do zamjene iste potvrdom o registrovanju;

b)    dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila koji ne može biti stariji od 30 dana u elektronskoj formi, ukoliko Zakonom nije drugačije određeno

c)    dokaz nadležnog organa ili potvrda stanice tehničkog pregleda o ispunjavanju tehničko-eksploatacionih uslova za obavljanje djelatnosti za koju se isto koristi (u pisanoj formi),

d)    potvrda o ispitivanju i certifikat, ako je vozilo pojedinačno proizvedeno ili prepravljeno

e)    dokaz o izvršenim obavezama propisanim Zakonom i propisima donesenim na osnovu Zakona, koje su u vezi s upotrebom vozila

f)     polisa o obaveznom osiguranju vozila

g)    dokaz o uplati propisanih naknada za obrasce ako se isti izdaju prilikom produženja registracije vozila;

h)    dokaz o identitetu nosioca potvrde o registraciji vozila:

 1. za fizička lica

-          lična karta za državljane BiH

-          lična karta za strance – za strance s odredbama stalnim boravkom

-          ovjerena kopija putne isprave i rješenja o odobrenom boravku – za strance s odobrenim privremenim boravkom;  

 1. za pravna lica: ovjerena kopija rješenja sa posljednjim izmjenama o upisu u sudski registar za pravna lica ili drugog registra, osim ako se važeće rješenje o upisu u sudski registar već nalazi u evidenciji nadležnog tijela,
 2. za strana dopisništva, trgovinska, kulturna, privredna i druga predstavništva: ovjerena kopija rješenja o upisu u registar stranih predstavništava u Bosni i Hercegovini,

i)     dokaz o odobrenoj djelatnosti i dokaz o određenom matičnom broju pravnog lica ili poreznom broju, osim ako se važeći dokazi za tu godinu već nalaze u evidenciji nadležnog tijela;

j)     dokaz o registrovanju djelatnosti u Bosni i Hercegovini i potvrda o zaposlenju u stranom predstavništvu koju izdaje strano predstavništvo, a potpisuje lice ovlašteno za potpisivanje u ime predstavništva i stranim dopisništvima kao stalne strane dopisnike;

k)    dokaz o tehničkoj ispravnosti uređaja za plin – za vozila na plinski pogon;

l)     dokaz o uplati usluge tehničkog pregleda u skladu s važećim cjenovnikom;

m)  dokaz o uplati polise obaveznog osiguranja.

(2)  Produženje registrovanja vozila vrši se upisivanjem roka važenja registracije u potvrdu o registrovanju, ili važećoj saobraćajnoj dozvoli do zamjene iste potvrdom o registrovanju i izdavanje nove stiker naljepnice i izdavanjem potvrde o vlasništvu vozila za vozila koja ne posjeduju istu.

(3)  Uz zahtjev za produženje registrovanja vozila iz člana 9. ovog pravilnika potrebno je dostaviti dokaze iz stava (1) tačka a), b), d), i h) ovoga člana kao i dokaz o diplomatskom statusu (kopiju važeće diplomatske, konzularne ili službene iskaznice).

(4)  Uz zahtjev za produženje registrovanja vozila iz člana 13. ovog pravilnika uz dokaze iz stava (1) ovog člana, potrebno je dostaviti saglasnost vlasnika vozila za produženje registracije.

(5)  Ako zahtjev za produženje važenja registrovanja vozila ne podnese u roku od 30 dana od dana isteka važenja registracije, vozilo se službeno odjavljuje iz evidencije registrovanih vozila i vlasnik vozila je dužan u roku od osam dana vratiti registarske tablice i potvrdu o registraciji, o čemu donosi rješenje i evidentira u potvrdi o vlasništvu vozila.

Postupak promjene podataka o vlasniku vozila

(1)  U slučaju promjene bilo kojeg ličnog podatka navedenog u potvrdi o vlasništvu vozila, potvrdi o registraciji ili saobraćajnoj dozvoli, vlasnik vozila je dužan u roku od 15 dana računajući od dana nastale promjene, podnijeti zahtjev nadležnom tijelu na propisanom obrascu.

(2)  Uz zahtjev za promjenu podataka iz stava (1) ovog člana, prilažu se isprave o vozilu, registarske oznake bez međunarodne oznake BiH, kao javna isprava ili dokaz o nastaloj promjeni zavisno od vrste promjene.

(3)  Vlasnik vozila koji promijeni prebivalište ili boravište raseljenog lica ili stranac, odnosno sjedište iz jedne općine u drugu, ili adresu, dužan je tu promjenu prijaviti nadležnom tijelu u novom prebivalištu, odnosno sjedištu u roku iz stava (1) ovog člana.

(4)  Odjava vozila zbog promjene podataka iz stava (3) ovog člana obavit će se službenim putem u elektronskoj formi između nadležnih tijela za registrovanje vozila.

(5)  Nadležno tijelo, rješavajući po zahtjevu iz stava (1) ovog člana, oduzet će ranije izdatu potvrdu o registrovanju ili saobraćajnu dozvolu i izdati novu potvrdu o registraciji s novim podacima i rokom važenja zamijenjene isprave, a u ranije izdatoj potvrdi o vlasništvu vozila unijet će nove podatke o vlasniku ili zamijeniti istu ako su sve rubrike već popunjene.

(6)  U slučaju promjene podataka iz stava (1) ranije izdate registarske tablice bez međunarodne oznake BiH vraćaju se nadležnom tijelu, a izdaju registarske tablice s međunarodnom oznakom BiH.

Postupak promjene podataka o vozilu 

(1)  U slučaju promjene bilo kojeg podatka o vozilu navedenog u potvrdi o vlasništvu vozila, potvrdi o registraciji ili saobraćajnoj dozvoli, vlasnik vozila dužan je da u roku od 15 dana računajući od dana nastale promjene, podnijeti zahtjev nadležnom tijelu na propisanom obrascu.

(2)  Uz zahtjev za promjenu podataka iz stava (1) ovog člana prilažu se potvrda o vlasništvu vozila i potvrda o registraciji ili saobraćajnoj dozvola, dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila koji ne može biti stariji od 30 dana u elektronskoj formi na kojem je označena „promjena tehničkih podataka” uz priloženi certifikat o ispitivanju vozila koji je izdala institucija ovlaštena za certificiranje vozila.

(3)  Uz zahtjev za promjenu podataka o motoru vozila prilaže se dokaz o porijeklu motora i dokaz da je navedena promjena motora izvršena. Dokazima o porijeklu motora smatraju se: račun o kupovini, zapisnik o licitaciji, carinska deklaracija i ugovor o kupoprodaji.

(4)  Promjena šasije podrazumijeva novo vozilo i registrovanje istog uz prethodnu odjavu uništenog vozila.

(5)  Za promjenu boje na vozilu nije potreban certifikat iz stava (2) ovog člana.

(6)  Promjene podataka o vozilu vrše se izdavanjem nove potvrde o vlasništvu i potvrde o registraciji.

Postupak odjave vozila

(1)  Zahtjev za odjavu vozila vlasnik registrovanog vozila podnosi nadležnom tijelu kod koga se vozilo vodi u evidenciji na propisanom obrascu.

(2)  Vozilo se odjavljuje zbog nekorištenja, tehničke neispravnosti, dotrajalosti, krađe ili uništenja prije isteka važenja registracije, što dokazuje zapisnikom o uništenju ili krađi vozila izdatom od strane nadležnog tijela unutrašnjih poslova o prijavi krađe ili uništenja, potvrdom o otkupu sekundarnih sirovina ili izjavom o nekorištenju vozila.

(3)  Uz zahtjev iz stava (1) ovog člana vlasnik prilaže: potvrdu o vlasništvu vozila, potvrdu o registraciji vozila, saobraćajnu dozvolu, registarske tablice izuzev u slučaju krađe vozila, zapisnik, potvrdu ili izjavu iz stava (2) ovog člana.

(4)  Odjava vozila radi prodaje vrši se upisivanjem odgovarajućih podataka u potvrdu o vlasništvu vozila, a registarske tablice sa međunarodnom oznakom BiH ostaju na vozilu ukoliko se vozilo prodaje u okviru Bosne i Hercegovine.

(5)  U slučaju izvoza registrovanog vozila u Bosni i Hercegovini radi registrovanja u drugoj državi, vlasnik vozila je dužan nadležnom tijelu uz zahtjev za odjavu vozila, vratiti registarske tablice i potvrdu o registraciji.

(6)  U slučaju iz stava (5) ovog člana nadležno tijelo izdaje novu potvrdu o registraciji i privremene registarske tablice.

 

Gubitak, krađa ili oštećenje registarskih tablica

(1)  Vlasnik registrovanog vozila dužan je odmah, a najkasnije u roku od tri dana, nadležnom tijelu prijaviti gubitak, krađu ili oštećenje registarskih tablica i podnijeti zahtjev za izdavanje novih registarskih tablica na propisanom obrascu.

(2)  Uz zahtjev iz stava (1) ovog člana prilaže se potvrda nadležnog tijela unutrašnjih poslova o prijavi krađe ili gubitka jedne ili obje registarske tablice, a u slučaju oštećenja, izjavu na zapisnik o oštećenju kod nadležnog tijela za registraciju u kom slučaju se prilažu registarske tablice i isprave o vozilu. U slučaju krađe ili gubitka jedne od registarskih tablica na vozilu, potrebno je priložiti preostalu registarsku tablicu.

(3)  U slučaju gubitka krađe ili oštećenja registarskih tablica iz stava (1) ovog člana, nadležno tijelo izdaje nove registarske tablice i potvrdu o registraciji uz evidentiranje promjene u potvrdi o vlasništvu vozila.

(4)  Namjerno oštećenje ili prepravljanje registarskih tablica predstavlja krivotvorenje isprava.

(5)  U slučaju kada inspektor drumskog saobraćaja, po osnovu ovlaštenja datih drugim propisom, oduzme registarske tablice vozila i potvrdu o registraciji na period od 30 dana, iste zadržava kod sebe, a nadležnom tijelu kod kojeg se vozilo vodi u evidenciji registrovanih vozila u propisanom roku dostavlja zapisnik o oduzimanju istih sa naznakom do kojeg roka su oduzeti.

(6)  U slučaju (5) ovog člana nadležno tijelo koje vodi vozilo u evidenciji registrovanih vozila, u jedinstvenoj bazi vozila za dotično vozilo unosi napomenu da se u navedenom periodu istom ne mogu izdati druge registarske tablice.

 

Gubitak, krađa oštećenje isprava o vozilu

(1)  Vlasnik registovanog vozila dužan je odmah, a najkasnije u roku od tri dana, nadležnom tijelu prijaviti gubitak, krađu ili oštećenje saobraćajne dozvole, potvrde o vlasništvu vozila ili potvrde o registrovanju i podnijeti zahtjev za izdavanje novih na propisanom obrascu.

(2)  Uz zahtjev iz stava (1) ovog člana prilaže se potvrda nadležnog tijela unutrašnjih poslova o prijavi krađe ili gubitka isprava iz stava (1) ovog člana, u slučaju oštećenja izjava na zapisnik o oštećenju kod nadležnog tijela za registraciju u kojem slučaju se prilaže i oštećenja isprava.

(3)  U slučaju iz stava (1) ovog člana izdaje se isprava s rokom važenja zamijenjene isprave.

 

Oštećenje stiker naljepnice

(1)  Vlasnik registrovanog vozila dužan je nadležnom tijelu prijaviti oštećenje stiker naljepnice radi izdavanja nove.

(2)  Nova stiker naljepnica izdata u slučaju iz stava (1) ovog člana izdaje se s rokom važenja zamijenjene stiker naljepnice.

(3)  Nadležno tijelo je dužno elektronski evidentirati promjenu stiker naljepnice.

 

Važenje registracije vozila

(1)  Registracija vozila važi godinu dana, a za privremeno registrovana ovaj rok može biti i kraći od godinu dana, najmanje 60 dana.

(2)  Za vozila koja se izvoze iz Bosne i Hercegovine s ciljem registrovanja u drugoj zemlji, registracija vozila vrši se rokom važenja do 30 dana.

(3)  Rok važenja registracije za privremeno registrovana vozila je godinu dana uz mogućnost produženja za još godinu dana.

(4)  Za traktore, radne mašine i motokultivatore, kao i vozila na motorni pogon čija zapremina motora ne prelazi 50 cm³, važenje registracije nije vremenski ograničeno, uz obavezu posjedovanja stiker naljepnice i polise o osiguranju vozila koje ne smiju biti starije od godinu dana.

 

Plaćanja registracije vozila

Sve naknade za bilo koju od gore spomenutih usluga mogu se završiti na tehničkom pregledu i to nakon izvršenog tehničkog pregleda. Ovo je postala praksa da bi se zaštitile stranke od mogućih grešaka prilikom plaćanja, jer za vjerodostojnost podataka na uplatnici kojom se vrši uplata naknade odgovoran je vlasnik vozila.