Primopredaja arhivske građe između JP "Luka Brčko" d.o.o. i Arhiva Brčko distrikta BiH i "Nove Trgovine" d.o.o. Brčko i Arhiva Brčko distrikta BiH

U zgradi Arhiva Brčko distrikta BiH, dana 20. 12. 2019. godine u 10.30 sati započeta je primopredaja arhivske građe JP „Luka Brčko“ d.o.o. nadležnom arhivu, a u 12.00 sati i primopredaja arhivske građe privatizovanog preduzeća „Nova Trgovina“ d.o.o. i Arhiva Brčko distrikta BiH.

Image for news

Arhivska građa imaoca i stvaraoca JP „Luka Brčko“ d.o.o. i „Nove Trgovine“ d.o.o. Brčko od izuzetnog su značaja za historiju i druge naučne oblasti, za kulturu uopće i druge društvene potrebe.

Arhivska građa u vlasništvu JP „Luka Brčko“ d.o.o. koja je starija od 30 godina, a koja se nalazi kod imaoca građe predata je Arhivu Brčko distrikta BiH u količini od cca 12 dužnih metara, što čine 82 registratora i 26 herbarija i obuhvata period od 1960. do 1988. godine. Građa je u očuvanom stanju i registraturski je sređena. Kod imaoca i stvaraoca ostaje arhivska građa od 1989. godine pa nadalje. Ovo je druga primopredaja arhivske građe između JP „Luka Brčko" i nadležnog arhiva, Arhiva Brčko distrikta BiH.

Arhivska građa imaoca i stvaraoca „Nova Trgovina“ d.o.o., koja je danas predmet primopredaje, iznosi 105 numerisanih personalnih dosjea zaposlenika i matične knjige zaposlenika.

Primopredaju arhivske građe su koordinirali zaposlenici Arhiva Brčko distrikta BiH Adnan Kalesić, arhivista – informatičar, i Nedim Hadžić, arhivski tehničar za evidenciju i zaštitu arhivske građe van Arhiva, zaposlenici JP „Luka Brčko“ d.o.o. Zvonipejo Tunjić, arhivar, i Marinko Radošević i zaposlenici „Nove Trgovine“ d.o.o. Nada Ćorsović, računovođa, Vera Arsenić i Gordana Radovanović.

Historijat JP „Luka Brčko“ d.o.o.: Preduzeće pod nazivom „Preduzeće pristanište i skladište“ osnovano je 27. 11. 1961. godine. Do integracije Preduzeća sa JRB-om, bivšim pogonom za bagerisanje (Beograd), dolazi 1969. godine. Luka kao samostalna organizaciona cjelina, pod naslovom RO „Luka Brčko“ posluje od 1973. godine. S ciljem uključivanja u integralni saobraćajni sistem BiH, Luka se 1978. godine integriše u SOUR ŽTO Sarajevo. Do ponovne reorganizacije došlo je 1991. godine, od kada organizaciono posluje samostalno pod nazivom AD „Luka Brčko“. Tokom rata na prostorima bivše SFR Jugoslavije (1991–1995.), kao i pet godina kasnije, zbog neriješenog međunarodnog statusa rijeke Save, plovidba je obustavljena i nisu vršene pretovarne aktivnosti rijeka – obala. Donacijom talijanske vlade 2001. godine obnovljena je i ponovno stavljena u funkciju glavna pretovarna mehanizacija – portalne dizalice, čime su se stekli uslovi za aktivno učešće „Luka Brčko“ u transportnom sistemu BiH. Od 2004. godine luka posluje pod nazivom Javno preduzeće „Luka Brčko“ Brčko distrikt BiH d.o.o. U septembru 2006. godine luka je dobila međunarodni status.

Historijat preduzeća „Nova Trgovina“ d.o.o. Brčko: Preduzeće „Nova Trgovina“ d.o.o. Brčko je predratno preduzeće koje je postojalo u sklopu SOUR-a zajedno sa preduzećima „Merkur“ i „Velma“. Preregistracija preduzeća u DD „Nova Trgovina“ nastaje 30. 5. 2008. godine, kada je preduzeće privatizovano od strane pravnog lica „Jaćimović“ d.o.o. Banja Luka. Nova statusna promjena nastala je 20. 8. 2013. godine kada preduzeće postaje DOO „Nova Trgovina“ Brčko.

Arhiv Brčko distrikta BiH