Odluka o internom prijavljivanju korupcije u Odjeljenju za javni registar

Na osnovu člana 21. i 22. Zakona o Vladi Brčko distrikta BiH („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 22/18, 49/18, 8/19, 10/19 i 32/19) a u vezi sa članom 5. stav (2) Zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju („Službeni glasnik Brčko distrikta Bosne i Hercegovine“, broj 25/18), šef Odjeljenja za javni registar Vlade Brčko distrikta BiH, d o n o s i

Image for news

I. OPĆE ODREDBE

Član 1.

(Predmet)

(1) Odlukom o internom prijavljivanju korupcije u Odjeljenju za javni registar (u daljnjem tekstu: Odjeljenje), uređuje se način prijavljivanja korupcije, postupanje po zaprimljenim prijavama korupcije, zaštita podnosioca prijave i druga pitanja koja su vezana za interno prijavljivanje korupcije u Odjeljenju.

 

(2) U slučaju prijavljivanja korupcije od strane drugih lica koja nisu zaposlena u Odjeljenju, primjenjuju se odredbe ove Odluke.

 

II. POSTUPAK PO INTERNOJ PRIJAVI KORUPCIJE

 

Član 2.

(Pravo na interno prijavljivanje korupcije)

 

(1) Svaki službenik u Odjeljenju, koji ima saznanja ili materijalne dokaze o postojanju korupcije u Odjeljenju (u daljnjem tekstu: Prijavilac) može podnijeti internu prijavu o postojanju korupcije ili okolnosti koje ukazuju na postojanje korupcije (u daljnjem tekstu: Prijava).

 

(2) U smislu ove odluke, korupcija je svaka zloupotreba moći povjerena rukovodećem službeniku, službeniku i namješteniku, koja može dovesti do privatne koristi tih lica, ili bilo kojeg drugog fizičkog i pravnog lica.

 

(3) Prijavu iz stava (1) ovog člana podnosilac podnosi na osnovu vlastitog saznanja koje se zasniva na činjenicama i okolnostima koje smatra istinitim.

 

 

 

 

Član 3.

(Ovlašteno lice za postupanje po internim prijavama)

 

Interno prijavljivanje korupcije vrši se na način da se interna prijava podnosi šefu Odjeljenja ili prvom nadređenom zaposlenika na kojeg se prijava odnosi.

 

Član 4.

(Pojam i način podnošenja prijave)

(1) Prijava je pismeno ili usmeno obavještenje koje sadrži informacije iz kojih proizilazi sumnja da je izvršena radnja korupcije.

(2) Prijava se može podnijeti putem:

a)      protokola,

b)      pošte,

c)      elektronske pošte, odnosno e-maila ili

d)      usmeno na zapisnik.

 

Član 5.

(Sadržaj prijave)

Prijava treba da sadrži sljedeće podatke:

a)      informaciju o djelu korupcije koje se prijavljuje sa opisom činjeničnog stanja,

b)      ime, prezime i naziv radnog mjesta zaposlenog na kojeg se prijava odnosi,

c)      prijedlog o dokazima, odnosno predmetima koji služe kao dokaz, i

d)      ime, prezime, poziciju odnosno radno mjesto i svojeručni potpis lica koje je podnijelo prijavu.

 

Član 6.

(Nadležnost ovlaštenog lica za postupanje po prijavi)

Ovlašteno lice za prijem prijave i za postupanje po prijavi (u daljnjem tekstu: ovlašteno lice) je nadležno za:

a)      prijem prijave,

b)      provođenje potrebnih radnji radi utvrđivanja osnovanosti prijave,

c)      obavještavanje podnosioca prijave o rješavanju, odbacivanju ili krajnjem roku potrebnom za zaključenje slučaja odnosno postupka pokrenutog po prijavi,

d)      pripremanje izvještaja o utvrđenim nepravilnostima,

e)      evidentiranje u centralnu evidenciju svih prijava, odnosno službenih zabilješki o prijavi,

f)       čuvanje svake zaprimljene prijave, podataka navedenih u prijavi, kao i identiteta podnosioca prijave, i

g)      sprečavanje aktivnosti usmjerenih na otkrivanju identiteta anonimnog prijavilaca.

 

Član 7.

(Povjerljivost prijavljivanja)

(1) Interno prijavljivanje je povjerljivo, bez obzira da li je prijava podnesena anonimno ili neanonimno.

(2) Ovlašteno lice i sva lica koja budu postupala po navedenoj prijavi u Odjeljenju dužna su prijavu i podatke navedene u prijavi kao i identitet lica koje je podnijelo prijavu čuvatikao službenu tajnu.

(3) Zabranjuju su sve aktivnosti usmjerene na otkrivanje identiteta lica koje je podnijelo anonimnu prijavu.

 

 

Član 8.

(Postupak i rokovi za postupanje)

(1) Nakon prijema prijave ovlašteno lice dužno je utvrditi da li prijava ispunjava uslove propisane članom 4. ove odluke.

(2) Po prijemu prijave ovlašteno lice dužno je izvršiti:

     a) prethodne radnje na utvrđivanju osnovanosti prijavljenog slučaja korupcije,

b) prethodne radnje provjere osnovanosti navoda iz prijave,

     c) utvrditi pravnu kvalifikaciju prijavljenog djela, u roku od 10 dana od dana

         zaprimanja prijave i

     d) informisati šefa Odjeljenja o preduzetim radnjama.

(3) Izuzetno, ukoliko zbog složenosti predmeta ili drugih okolnosti nije moguće u roku iz stava (2) tačka c) ovog člana izvršiti prethodne radnje provjere osnovanosti navoda iz prijave i utvrditi pravnu kvalifikaciju prijavljenog djela, ovlašteno lice o tome informiše šefa Odjeljenja.

(4) Ovlašteno lice o preduzetim prethodnim radnjama obavještava prijavilaca, najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema prijave.

(5) Izuzetno od stava (4) ovog člana anonimni podnosilac prijave ne obavještava se o preduzetim prethodnim radnjama, osim ako postoji odgovarajuća mogućnost komunikacije.

(6) Ukoliko prijava ne ispunjava uslove propisane odredbom člana 4. ovog pravilnika, ovlašteno lice obavještava prijavilaca, čiji mu je identitet poznat o potrebi dopune prijave u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja.

(7) Ukoliko prijavilac ne postupi u skladu sa stavom (6) ovog člana smatra se da je odustao od prijave i ovlašteno lice nije dužno postupati po navedenoj prijavi.

 

Član 9.

(Razmatranje prijave)

(1) U cilju provođenja prethodne provjere utvrđivanja osnovanosti prijave, ovlašteno lice ima pravo neposrednog uvida u predmete i akte i službene prostorije Odjeljenja, kao i pravo da uzima izjave od zaposlenih u Odjeljenju vezano za predmet prijave.

(2) Na osnovu provedenih radnji, ovlašteno lice dužno je sačiniti informaciju šefu Odjeljenja u kojoj na osnovu utvrđenih činjenica, daje mišljenje o osnovanosti prijave i eventualnoj pravnoj kvalifikaciji djela.

Član 10.

(Postupanje sa prijavama s obilježjima krivičnog djela i disciplinske odgovornosti)

(1) U slučaju kada ovlašteno lice utvrdi osnovanost prijave, a nakon provedenih radnji utvrdi da prijavljeno djelo ima obilježje krivičnog djela, šef Odjeljenja o istom informiše nadležno tužilaštvo.

(2) U slučaju kada ovlašteno lice utvrdi osnovanost prijave, a nakon provedenih radnji utvrdi da prijavljeno djelo ima obilježja disciplinske odgovornosti, šef Odjeljenja će, u skladu sa odgovarajućim propisima kojima se reguliše disciplinska odgovornost, pokrenuti disciplinski postupak protiv zaposlenog.

Član 11.

(Preduzimanje radnji u cilju otklanjanja štetnih posljedica počinjenog djela)

 

(1) Ukoliko je prilikom provođenja prethodnih radnji i razmatranja osnovanosti prijave, ovlašteno lice utvrdilo da je ista osnovana, šef Odjeljenja preduzima potrebne radnje u cilju sprečavanja daljnjeg nepravilnog postupanja i otklanjanja štetnih posljedica počinjenog djela.

(2) Svi zaposleni u Odjeljenju dužni su, u okviru svojih nadležnosti i ovlaštenja, preduzimati potrebne radnje radi sprečavanja daljnjeg nepravilnog postupanja i otklanjanja štetnih posljedica počinjenog djela.

 

 

 

III. ZAŠTITA LICA KOJA PRIJAVLJUJU KORUPCIJU

 

Član 12.

(Zaštita podnosioca prijave)

(1) Prijavilac ne smije trpjeti posljedice zbog prijave slučaja korupcije.

(2) Prema zaposlenom koji ima saznanja o postojanju korupcije ili koji prijavi slučaj korupcije u Odjeljenju, ne smiju se preduzimati bilo kakve štetne radnje koje imaju za cilj odvraćanje od prijavljivanja korupcije, odnosno kažnjavanje zbog izvršenog prijavljivanja korupcije.

(3) Šef Odjeljenja je dužan osigurati zaštitu ličnog i profesionalnog integriteta lica koje je prijavilo slučaj korupcije u Odjeljenju i osigurati da isti ne smije trpjeti posljedice zbog prijave, niti se smije stavljati u nepovoljan položaj u odnosu na druge zaposlene u Odjeljenju.

(4) Ukoliko prijavilac smatra da bi zbog prijavljivanja korupcije prema njemu mogle biti preduzete štetne radnje ili su već preduzete, ima pravo da se obrati Kancelariji za prevenciju korupcije i koordinaciju aktivnosti na suzbijanju korupcije, radi dobijanja statusa zviždača.

 

IV. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 13.

(Saradnja sa Uredom za prevenciju i koordinaciju aktivnosti na suzbijanju korupcije Brčko distrikta BiH)

 

Odjeljenje pri provođenju aktivnosti na prijavi slučaja korupcije sarađuje sa Uredom za prevenciju i koordinaciju aktivnosti na suzbijanju korupcije Brčko distrikta BiH u svim segmentima neophodnim za dosljednu primjenu i implementaciju Zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju.

Član 14.

(Obaveza upoznavanja sa odredbama odluke)

Šef Odjeljenja je dužan upoznati zaposlene u Odjeljenju o pravima i obavezama iz ove odluke.

 

Član 15.

(Stupanje na snagu)

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

 

 

Dostaviti:                                                                               ŠEF ODJELJENJA

  1. Odjeljenju za javni registar,
  1. „Službenom glasniku Brčko distrikta“,                           Tomo Obrenović, master ekonomista
  2. Evidenciji,                                                                      
  3. Arhivi.

 --ODLUKA PDF