OGLAS o izlaganju na javni uvid podataka o nekretninama za k.o. ŠATOROVIĆI

Image for news

 

Vijeće će svakom pravnom i fizičkom licu, za koje su prikupljeni podaci i adrese, a za čije se nekretnine vrši izlaganje, uputiti najkasnije 15 (petnaest) dana prije izlaganja podataka poseban poziv, da u označeno vrijeme dođe u radne prostorije Vijeća i da donese sve isprave koje služe kao dokaz o pravima na nekretninama.

 

Obavještavaju se sve osobe koja polažu pravo ili imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj općini Šatorovići da su dužne da u određeno vrijeme dođu u prostorije Vijeća i da daju potrebne podatke o nekretninama i pravima na nekretninama.

 

Lica za koja nisu prikupljeni lični podaci i adrese, te nisu pozvana, a polažu pravo ili imaju pravni interes na nekretninama u katastarskoj općini Šatorovići, dužna su da se sama jave Vijeću i da sa sobom donesu sve pismene isprave koje služe za dokazivanje njihovih prava na nekretninama.

 

Građani treba da donesu ličnu kartu sa upisanim jedinstvenim matičnim brojem građana, a predstavnik pravnog lica ovlaštenje za zastupanje i jedinstveni broj registra. Maloljetna lica treba da donesu izvadak iz matične knjige rođenih sa upisanim jedinstvenim matičnim brojem građana.

 

Izlaganje na javni uvid podataka o nekretninama i pravima na zemljištu obavljat će se svakog radnog dana od 07:30 sati do 15:30 sati u radnim prostorijama Vijeća koje se nalazi u ul.Trg Pravde br.7 (zgrada arhive) kancelarija br.5, Brčko Distrikt BiH.

 

Neodazivanje posebnom pozivu Vijeća, odnosno ovom oglasu, povlači zakonske posljedice.

Oglas možete preuzeti ovde.