Возачке дозволе - потребна документација

Потребна документација

Уз захтјев за издавање возачке дозволе подноси се:

 • увјерење о здравственој способности лица за управљање моторним возилом оне категорије или поткатегорије за коју се тражи возачка дозвола, које не може бити старије од дванаест мјесеци,
 • увјерење о положеном возачком испиту за управљање моторним возилом оне категорије или поткатегорије за коју се тражи издавање возачке дозволе,
 • доказ о пребивалишту, односно боравишту (увидом у личну карту),
 • доказ о одобреном боравку страног држављана,
 • доказ о уплати прописане накнаде за образац возачке дозволе.

 

Начин продужења важења возачке дозволе

 • Продужење возачке дозволе врши се издавањем нове возачке дозволе, са роковима важења прописаним у дијелу који се односи на рок важења возачке дозволе.
 • Продужење важења возачке дозволе врши се на захтјев возача којег надлежни орган води у евиденцији.
 • Уз захтјев за продужење важења возачке дозволе прилаже се возачка дозвола чији је рок важности истекао и доказ о уплати прописане накнаде за образац возачке дозволе.
 • Возач моторног возила коме је возачка дозвола издата са краћим роком важења мора уз захтјев за продужење важења возачке дозволе приложити увјерење о здравственој способности за управљање моторним возилом те категорије или поткатегорије које не смије бити старије од шест мјесеци.
 • Возач коме је издата возачка дозвола за управљање моторним возилом категорије Д и поткатегорије Д1, приликом сваког продужења важења возачке дозволе, уз захтјев за продужење важења возачке дозволе, прилаже увјерење о здравственој способности за управљање моторним возило, те категорије или поткатегорије које не смије бити старије од шест мјесеци.
 • Захтјев за продужење важења возачке дозволе подноси се на обрасцу ВД-1.

 

Рок важења возачке дозволе

 • Возачка дозвола издаје се са роком важења од 10 година, а лицима старијим од 65 година живота са роком важења од три године, рачунајући од дана издавања.
 • Лицима која у вријеме издавања возачке дозволе имају више од 55 година живота возачка дозвола издаје се са роком важења до навршених 65 година живота, с тим да тај рок не може бити краћи од три године.
 • Изузетно, возачка дозвола може се издати на рок краћи од рока утврђеног у овом члану, на основу налаза и мишљења здравствене установе назначеном у увјерењу о здравственој способности лица, а који не може бити краће од двије године.

 

Поступак у случају нестанка возачке дозволе

 • Нестанак возачке дозволе пријављује се надлежном органу на чијем подручју је ималац возачке дозволе сазнао за њен нестанак.
 • Нестанак возачке дозволе објављује се у „Службеном гласнику БиХ“, службеним гласилима ентитета или Брчко дистрикта БиХ.
 • Надлежни орган провјериће да се за то лице налазе подаци у електронској евиденцији возачких дозвола.
 • Након извршене провјере, надлежни орган, лицу које се налази у електронској евиденцији возачких дозвола издаће потврду за управљање моторним возилом због нестанка возачке дозволе, на обрасцу ВД-3.
 • Потврда из претходног става издаје се са важењем само за онолико времена колико се оцијени да је возачу потребно да се возилом врати у мјесто у којем има пребивалиште, а најдуже 24 часа, на основу ове потврде возач може управљати возилом само онолико времена колико је на потврди назначено.

 

Рок издавања возачке дозволе

 • Одјељење за јавни регистар издаће возачку дозволу у року од 15 дана од дана подношења захтјева.

 

 Висина накнаде је у износу од 60 КМ.