Vozacke Dozvole - Potrebna dokumentacija

Potrebna dokumentacija

Uz zahtjev za izdavanje vozačke dozvole podnosi se:

 • uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti osobe za upravljanje motornim vozilom one kategorije ili podkategorije za koju se traži vozačka dozvola, koje ne može biti starije od dvanaest mjeseci,
 • uvjerenje o položenom vozačkom ispitu za upravljanje motornim vozilom one kategorije ili podkategorije za koju se traži izdavanje vozačke dozvole,
 • dokaz o prebivalištu, odnosno boravištu (uvidom u osobnu kartu),
 • dokaz o odobrenom boravku stranog državljana,
 • dokaz o uplati propisane naknade za obrazac vozačke dozvole.

 

Način produženja valjanosti vozačke dozvole:

 • produženje vozačke dozvole provodi se izdavanjem nove vozačke dozvole, s rokovima valjanosti propisanim u dijelu koji se odnosi na rok valjanosti vozačke dozvole,
 • produženje valjanosti vozačke dozvole provodi se na zahtjev vozača kojeg nadležni organ vodi u evidenciji,
 • uz zahtjev za produžetak valjanosti vozačke dozvole prilaže se vozačka dozvola čiji je rok važnosti istekao i dokaz o uplati propisane naknade za obrazac vozačke dozvole,
 • vozač motornog vozila kome je vozačka dozvola izdana s kraćim rokom valjanosti mora uz zahtjev za produženje valjanosti vozačke dozvole priložiti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje motornim vozilom te kategorije ili podkategorije koje ne smije biti starije od šest mjeseci,
 • vozač kome je izdana vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilom kategorije D i podkategorije D1, prilikom svakog produženja valjanosti vozačke dozvole, uz zahtjev za produženje valjanosti vozačke dozvole, prilaže uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje motornim vozilo, te kategorije ili podkategorije koje ne smije biti starije od šest mjeseci,
 • zahtjev za produženje valjanosti vozačke dozvole podnosi se na obrascu VD-1.

 

Rok valjanosti vozačke dozvole:

 • vozačka dozvola izdaje se sa rokom valjanosti do 10 godina, a osobama starijim od 65 godina života sa rokom valjanosti do tri godine, računajući od dana izdavanja;
 • osobama koja u vrijeme izdavanja vozačke dozvole imaju više od 55 godina života vozačka dozvola izdaje se s rokom valjanosti do navršenih 65 godina života, s tim da taj rok ne može biti kraći od tri godine;
 • iznimno, vozačka dozvola se može izdati na rok kraći od roka utvrđenog u ovom članku, na temelju nalaza i mišljenja zdravstvene ustanove naznačenom u uvjerenju o zdravstvenoj sposobnosti osobe, a koji ne može biti kraće od dvije godine.

 

Postupak u slučaju nestanka vozačke dozvole:

 • Nestanak vozačke dozvole prijavljuje se nadležnom organu na čijem području je vlasnik ili imalac vozačke dozvole saznao za njen nestanak.
 • Nestanak vozačke dozvole objavljuje se u „Službenom glasniku BiH“, službenim glasilima entiteta ili Brčko distrikta BiH.
 • Nadležni organ provjerit će za tu osobu gdje se njemu/joj nalaze podaci u elektronskoj evidenciji vozačkih dozvola.
 • Nakon izvršene provjere, nadležni organ, osobi koja se nalazi u elektronskoj evidenciji vozačkih dozvola izdat će potvrdu za upravljanje motornim vozilom zbog nestanka vozačke dozvole, na obrascu VD-3.
 • Potvrda iz prethodnog stavka izdaje se s rokom valjanosti samo za onoliko vremena koliko se procijeni koji je vozaču potreban kako bi se vratilo vozilo u mjesto u kojem ima prebivalište, a najduže 24 sata, na temelju ove potvrde vozač može upravljati vozilom samo onoliko vremena koliko je na potvrdi naznačeno.

 

Rok izdavanja vozačke dozvole:

 • Odjel za javni registar izdat će vozačku dozvolu u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.

 

Visina naknade je u iznosu od 60 KM.