Realizovano istraživanje o zadovoljstvu korisnika usluga koje pruža Odjeljenje za javni registar

U periodu od 7. do 18. juna 2021. godine Odjeljenje za javni registar Vlade Brčko distrikta BiH provelo je ispitivanje o mjerenju zadovoljstva korisnika uslugа koje se pružaju u okviru svih pododjeljenja. Kao metod ispitivanja zadovoljstva odabrano je provođenje anketiranja putem anketnog listića koji se fizički davao korisnicima nakon pružene usluge. Anketirana su fizička i pravna lica koja su toku 2 sedmice provođenja ispitivanja koristila usluge Odjeljenja, uključujući i usluge koje pružaju matični uredi na području Brčko distrikta BiH.

Image for news

Anketni listić je popunilo 799 osoba, a najveći broj anketiranih osoba je koristio usluge Pododjeljenja za matičnu evidenciju (572 osobe odnosno 72% od ukupnog broja osoba koje su popunile anketu). Istovremeno, anketu je popunilo i 86 osoba (11%) koje su koristile usluge Pododjeljenja za lične dokumente, 80 osoba (10%) su koristile usluge Pododjeljenja za pisarnicu sa zajedničkim poslovima, te 44 osobe (5%) koje su koristile usluge Pododjeljenja za katastarske knjige. Najmanji broj anketa je zaprimljen od korisnika usluga Službe za arhiv – 15 (2%) imajući u vidu frekvenciju korištenja usluga ove službe od strane građana i privrednih subjekata.

Kada se posmatraju odgovori svih osoba koje su učestvovale u ispitivanju zadovoljstva, čak 90,75% je u potpunosti zadovoljano načinom pružanja uslugа od strane Odjeljenja za javni registar, dok je 4,96% njih djelimično nezadovoljno. Istovremeno, nezadovoljstvo (djelimično ili potpuno) je iskazalo svega 2,68% ispitanih osoba.

Kada se posmatraju pojedine karakteristike usluga, najvišu prosječnu ocjenu koja se kreće iznad 4,80 su dobile karakteristike ljubaznosti, profesionalnosti i brzine. Najlošija prosječna ocjena od 3,91 data je u vezi sa uslovima rada odnosno uslovima u kojima se pružaju usluge.

Ispitanici su ispoljili i zadovoljsvo sa količinom i kvalitetom potrebnih informacija o daljnjem putu rješavanja njihovih zahtjeva. Tako je čak 97,58% ispitanika reklo da je dobilo sve potrebne informacije.

Generalno, ispitanici su zadovoljni i obimom i kvalitetom javno dostupnih informacija koje pruža Odjeljenje (preko 90% onih koji su odgovorili sa „u potpunosti zadovoljan“ i „djelimično zadovoljan“). Istovremeno, 4,31% ispitanika su naveli da nisu zadovoljni obimom i kvalitetom javno dostupnih informacija koje pruža Odjeljenje.

Najveći broj ispitanika, njih 306, dao je ocjenu 5 kada se posmatra korisnost informacija na web stranici, dok je svega 22 osobe za ovu kategoriju dalo 1.

Na kraju treba istaći da su brojni ispitanici izrazili svoje sugestije i komentare koji se u najvećoj mjeri odnose na uslove rada, radno vrijeme, pristupačnost službenim prostorijama sa aspekta lica s invaliditetom u pojedinim uredima, uvođenje brojeva za rad na šalterima, dok je istovremeno i veliki broj pohvala na sam rad službenika.