Регистровање возила - потребна документација

Регистровање возила

 1. Возило се региструје уписом регистарске ознаке и одређених података о возилу власнику возила и носиоцу потврде о регистрацији у евиденцији о регистрованим возилима, те издавањем одговарајућих исправа за возило, регистрацијских таблица и стикер наљепнице.
 2. Возило се региструје на име / назив власника возила уколико одредбама овог правилника није другачије одређено.
 3. Ако је возило власништво неколико физичких лица, региструје се на име једног од њих у складу са овјереном писаном изјавом.

 

Захтјев за регистровање возила

1)    Покретање појединих поступака врши се на захтјев власника возила или правног лица регистрованог за посредовање у поступку регистровања возила (што доказују рјешењем надлежног суда о регистрацији за дјелатност посредовања у регистрацији и доказом о запосленим) по налогу власника возила или законског заступника или овлашћеног опуномоћеника, уколико овим правилником није другачије прописано код надлежног органа на прописаном обрасцу.

2)    Поступак регистровања возила први пут у БиХ

3)    Захтјев за регистрацију возила први пут у БиХ подноси се надлежном органу на прописаном обрасцу уз који се прилаже:

a)    доказ о власништву над возилом:

i)     за возила која нису била раније регистрована:

рачун о продаји возила издат на име купца возила или купопродајни уговор или уговор о поклону или записник о лицитацији или други ваљан доказ којим се доказује власништво,

ii)    за новопроизведена возила: рачун о продаји возила издат на име купца возила уз доказ (уговор) овлашћеног дистрибутера за продају појединих марки возила,

iii)   за возила раније регистрована ван БиХ: уз доказ из става 1) тачке а) података 1. овог члана прилаже и образац којим се доказује власништво с доказом о одјави возила у иностранству,

b)    доказ о извршеним обавезама прописаним Законом и прописима донесеним на основу Закона, а који су у вези са употребом возила

c)    полиса о обавезном осигурању возила

d)    доказ о спроведеном царинском поступку

e)    доказ о уплати прописаних накнада за обрасце и регистарске таблице који се издају приликом регистровања возила

f)     доказ о техничкој исправности возила који не може бити старији од 30 дана у електронској форми

g)    потврда овлашћене станице техничког прегледа о испуњавању техничко-експлоатационих услова за обављање регистроване дјелатности (у писаној форми) у случају да возило служи за обављање исте

h)    потврда о испитивању и сертификат, ако је возило појединачно произведено или преправљено

i)     доказ о идентитету власника возила:

i)     за физичка лица:

(1)  лична карта за држављане БиХ

(2)  лична карта за странце – за странце са одобреном сталним боравком

(3)  овјерена копија путне исправе и рјешење о одобреном боравку – за странце са одобреним привременим боравком

ii)    за правна лица: овјерена копија рјешења са посљедњим измјенама о упису у судски регистар за правна лица или другог регистра, осим ако се важеће рјешење о упису у судски регистар већ налази у евиденцији надлежног тијела

iii)   за страна дописништва, трговинска, културна, привредна и друга представништва: овјерена копија рјешења о упису у регистар страних представништва у Босни и Херцеговини

j)     доказ о одобреној дјелатности и доказ о одређеном матичном броју правног лица или пореском броју, осим ако се важећи докази за ту годину већ налазе у евиденцији надлежног тијела  

k)    доказ о регистровању дјелатности у Босни и Херцеговини и потврда о запослењу у страном представништву, а потписује лице овлашћено за потписивање и име представништва – за странце у културним представништвима и страним дописништвима као и сталне стране дописнике

l)     доказ о техничкој исправности уређаја за гас, за возила на гасни погон

m)  доказ о уплати услуге техничког прегледа у складу са важећим цјеновником

n)    доказ о уплати полице обавезног осигурања

4)    Регистровање возила врши се издавањем потврде о власништву возила, потврде о регистрацији, регистарских таблица и стикер наљепнице.

 

Поступак поновне регистрације возила

1)    Захтјев за поновну регистрацију возила подноси се надлежном тијелу на прописаном обрасцу уз који се прилаже:

a)    доказ о власништву над возилом (потврда о власништву возила, односно саобраћајна дозвола)

b)    доказ о извршеним обавезама прописаним законом и прописима донесеним на основу Закона, а које су у вези са употребом возила, осим у случају када се поновна регистрација врши у периоду за који наведене обавезе вриједе

c)    полиса о обавезном осигурању возила

d)    доказ о уплати прописаних накнада за обрасце и регистарске таблице који се издају приликом регистровања возила

e)    доказ о техничкој исправности возила који не може бити старији од 30 дана у електронској форми

f)     потврда овлашћене станице техничког прегледа о испуњавању техничко-експлоатационих услова за обављање регистроване дјелатности (у писаној форми) у случају да возило служи за обављање исте

g)    потврда о испитивању и сертификат, ако је возило појединачно произведено и преправљено

h)    доказ о идентитету власника возила:

i)     за физичка лица:

(1)  лична карта за држављане БиХ

(2)  лична карта за стрранце – за странце са одобреним сталним боравком

(3)  овјерена копија путне исправе и рјешење о одобреном боравку – за странце са ододбреним привременим боравком

ii)    за правна лица: овјерена копија рјешења са посљедњим измјенама о упису у судски регистар за правна лица или другог регистра, осим ако се важеће рјешење о упису у судски регистар већ налази у евиденцији надлежног тијела

iii)   за страна дописништва, трговинска, културна, привредна и друга представништва: овјерена копија рјешења о упису у регистар страних представништва у Босни и Херцеговини.

 

i)     доказ о одобреној дјелатности и доказ о одређеном матичном броју правног лица или пореском броју, осим ако се важећи докази за ту годину већ налазе у евиденцији надлежног тијела

j)     доказ о регистровању дјелатности у Босни и Херцеговини и потврда о запослењу у страном представништву које издаје страно представништво, а потписује лице овлашћено за потписивање у име представништва – за странце у културним представништвима и страним дописништвима као и сталне стране дописнике

k)    доказ о техничкој ваљаности уређаја за гас, за возила на гасни погон

l)     доказ о уплати услуге техничког прегледа у складу са важећим цјеновником

m)  доказ о уплати полице обавезног осигурања.

 

2)    Поновна регистрација возила обавља се за одјављена возила која испуњавају захтјеве и услове из става 1) овог члана.

3)    Регистровање возила врши се издавањем или попуњавањем одговарајућих података у потврду о власништву возила издавањем потврде о регистрацији регистарских таблица и стикера.

 

Поступак промјене власништва над возилом

(1)  Захтјев за промјену власништва над возилом подноси се надлежном органу на прописаном обрасцу уз који се прилаже:

a)    доказ о промјени власништва: рачун о продаји возила издат на име купца возила или купопродајни уговор или дародавни уговор или записник о лицитацији или други ваљан доказ којим се доказује власништво,

b)    исправа којом се доказује власништво (потврда о власништву возила, саобраћајна дозвола),

c)    доказ о идентитету власника:

 1. за физичка лица:

-          лична карта за држављане БиХ

-          лична карта за странце – за странце са одобреним сталним боравком,

-          овјерена копија путне исправе и рјешење о одобреном боравку – за странце са одобреним привременим боравком,

 1. за правна лица: овјерена копија рјешења са посљедњим измјенама о упису у судски регистар за правна лица или другог регистра, осим ако се важеће рјешење о упису у судски регистар већ налази у евиденцији надлежног тијела,
 2. за страна дописништва, трговинска, културна привредна и друге представништва: овјерена копија рјешења и упису у регистар страних представништава у Босни и Херцеговини,

d)    полиса о обавезном осигурању возила,

e)    доказ о одобреној дјелатности и доказ о одређеном матичном броју правног лица или пореском броју, осим ако се важећи докази за ту годину већ налазе у евиденцији надлежног тијела,

f)     доказ о регистровању дјелатноси у Босни и Херцеговини и потврда о запослењу у страном представништву коју издаје страно представништво, а потписује лице овлашћено за потписивање у име представништва за странце у културним представништвима и страним дописништвима као и сталне стране дописнике,

g)    потврда овлашћене станице техничког прегледа о испуњавању техничко-експлоатационих услова за обављање регистроване дјелатности (у писаној или електронској форими) у случају да возило служи за обављање исте,

h)    доказ о уплати прописаних накнада за обрасце Потврде о регистрацији и Потврде о власништву возила уколико се иста издаје,

i)     доказ о уплати прописаних накнада за регистарске таблице у случају да возило не посједује регистарске таблице са међународном ознаком БиХ.

 

(2)  За возила на којима је истекао рок важења регистрације уз доказе наведене у ставу (1) овог члана прилаже се и:

a)    доказ о извршеним обавезама прописаним Законом и прописима донесеним на основу Закона, које су у вези са употребом возила,

b)    доказ о техничкој исправности возила који не може бити старији од 30 дана у електронској форми,

c)    потврда овлашћене станице техничког прегледа о испуњењу техничко-експлоатационих услова за обављање регистровање дјелатности (у писаној форми) у случају да возило служи за обављање исте,

d)    потврда о испитивању и сертификат, ако је возило поједниначно произведено или преправљено,

e)    доказ о техничкој исправности уређаја за гас, за возила на гасни погон,

f)     доказ о уплати услуге техничког прегледа у складу са важећим цјеновником,

g)    доказ о уплати полисе обавезног осигурања.

(3)  Регистровање возила врши се издавањем односно уписивањем података у потврду о власништва возила, издавањем потврде о регистрацији, и издавањем регистарских таблица са међународном ознаком БиХ уколико већ нису издате, као и стикер наљепнице уколико је возилу истекла важност регистрације.

(4)  Уколико се промјена власништва возила доказује уговором закљученим између физичких лица, потпис тих лица овјерава надлежно тијело, а ако је уговор закључен између правних лица, потписе овјеравају правна лица која уговор закључују. Кад се возило продаје преко посредника (комисионара) уговор и рачун овјерава комисионар.

(5)  Ако се промијени власник возила током регистрацијског периода издаје се потврда о регистровању са роком важења замијењене исправе.

(6)  Власник регистрованог возила је дужан одјавити возило ради продаје или преноса власништва на други начин, код надлежног тијела код кога се возило води у евиденцији.

Поступак издавања пробних таблица

(1)  Захтјев за издавање пробних таблица за возило подноси се надлежном органу на прописаном обрасцу уз који се прилаже:

a)    Доказ о власништву над возилом

 1. За возила која нису била раније регистрована: рачун о продаји возила издат на име купца возила или купопродајни уговор или даровни уговор или записник о лицитацији или други ваљан доказ којим се доказује власништво,
 2. За новопроизведена возила: рачун о продаји возила издат на име купца возила уз доказ (уговор) овлашћеног дистрибутера за продају појединих марки возила,
 3. За возила раније регистрована: уз доказ из става 1) тачке а) подтачка 1. овог члана прилаже и образац којим се доказује власништво с доказом о одјави возила у иностранству

b)    полиса о обавезном осигурању;

c)    доказ о идентитету власника возила:

 1. за физичка лица:

-          лична карта за држављане БиХ,

-          лична карта за странце – за странце са одобреним сталним боравком,

-          овјерена копија путне исправе и рјешења о одобреном боравку - за странце са одобреним привременим боравком,                    

 1. за правна лица: овјерена копија рјешења са посљедњим измјенама о упису у судски регистар за правна лица или другог регистра, осим ако се важеће рјешење о упису у судски регистар већ налази у евиденцији надлежног тијела,
 2. за страна дописништва, трговинска, културна, привредна и друга представништва: овјерена копија рјешења о упису у регистар страних представништава у Босни и Херцеговине.

                   д) доказ о уплати прописаних накнада за пробне регистарске таблице.

 

(2)  Наведени докази могу се приложити и у овјереној копији осим доказа о уплати.

(3)  Рок важења пробних таблица је до 15 дана без могућности поновног издавања или продужења важности пробних таблица за исто возило и истог власника возила у року од годину дана.

(4)  Издавање пробних таблица врши се уз издавање потврде уз пробне таблице која се налази у Прилогу број 2 и чини саставни дио овог правилника.

(5)  Враћене пробне таблице могу се поново издати.

(6)  Возило којем су издате пробне таблице неће се моћи регистровати уколико исте нису враћене надлежном органу. За враћене пробне таблице надлежно тијело издаје потврду.

(7)  У случају да се пробне таблице не врате у прописаном року, надлежно тијело које је издало пробне таблице ће добити извјештај путем јединственог информационог система, на основу којег покреће поступак враћања истих.

(8)  У случају крађе, губитка или оштећења пробних таблица, корисник истих поступа у складу са одредбама члана 20 овог правилника.

 

Поступак продужења важења регистровања возила

 

(1)  Захтјев за продужење регистрације возила подноси се прије истека важења регистрације, али не прије 30 дана од истека важења регистрације возила, надлежном органу на прописаном обрасцу уз који се прилаже:

a)    потврда о регистровању или важећа саобраћајна дозвола до замјене исте потврдом о регистровању,

b)    доказ о техничкој исправности возила који не може бити старији од 30 дана у електронској форми, уколико Законом није другачије одређено,

c)    доказ надлежног органа или потврда станице техничког прегледа о испуњавању техничко експлоатационих услова за обављање дјелатности за коју се исто користи (у писаној форми),

d)    потврда о испитивању и сертификат, ако је возило појединачно произведено или преправљено,

e)    доказ о извршеним обавезама прописаним Законом и прописима донесеним на основу Закона, које су у вези са употребом возила,

f)     полиса о обавезном осигурању возила,

g)    доказ о уплати прописаних накнада за обрасце ако се исти издају приликом продужења регистрације возила,

h)    доказ о идентитету носиоца потврде о регистрацији возила:

 1. за физичка лица

-          лична карта за држављане БиХ,

-          лична карта за странце – за странце са одредбама сталним боравком,

-          овјерена копија путне исправе и рјешења о одобреном боравку – за странце са одобреним привременим боравком,  

 1. за правна лица: овјерена копија рјешења са посљедњим измјенама о упису у судски регистар за правна лица или другог регистра, осим ако се важеће рјешење о упису у судски регистар већ налази у евиденцији надлежног органа,
 2. за страна дописништва, трговинска, културна, привредна и друга представништва: овјерена копија рјешења о упису у регистар страних представништава у Босни и Херцеговини,

i)     доказ о одобреној дјелатности и доказ о одређеном матичном броју правног лица или пореском броју, осим ако се важећи докази за ту годину већ налазе у евиденцији надлежног тијела,

j)     доказ о регистровању дјелатности у Босни и Херцеговини и потврда о запослењу у страном представништву коју издаје страно представништво, а потписује лице овлашћено за потписивање у име представништва и страним дописништвима као сталне стране дописнике,

k)    доказ о техничкој исправности уређаја за гас – за возила на гасни погон,

l)     доказ о уплати услуге техничког прегледа у складу са важећим цјеновником,

m)  доказ о уплати полисе обавезног осигурања.

(2)  Продужење регистровања возила врши се уписивањем рока важења регистрације у потврду о регистровању или важећој саобраћајној дозволи до замјене исте потврдом о регистровању и издавање новe стикер наљепнице и издавањем потврде о власништву возила за возила која не посједују исту.

(3)  Уз захтјев за продужење регистровања возила из члана 9 овог правилника потребно је доставити доказе из става (1) тачка а), b), d) и h) овога члана као и доказ о дипломатском статусу (копију важеће дипломатске, конзуларне или службене исказнице).

(4)  Уз захтјев за продужење регистровања возила из члана 13 oвог правилника уз доказе из става (1) овог члана, потребно је доставити сагласност власника возила за продужење регистрације.

(5)  Ако захтјев за продужење важења регистровања возила не поднесеу року од 30 дана од дана истека важења регистрације, возило се службено одјављује из евиденције регистрованих возила и власник возила је дужан у року од осам дана вратити регистарске таблице и потврду о регистрацији, о чему доноси рјешење и евидентира у потврди о власништву возила.

Поступак промјене података о власнику возила

(1)  У случају промјене било којег личног податка наведеног у потврди о власништву возила, потврди о регистрацији или саобраћајној дозволи, власник возила је дужан у року од 15 дана рачунајући од дана настале промјене, поднијети захтјев надлежном тијелу на прописаном обрасцу.

(2)  Уз захтјев за промјену података из става (1) овог члана, прилажу се исправе о возилу, регистарске ознаке без међународне ознаке БиХ, као јавна исправа или доказ о насталој промјени зависно од врсте промјене.

(3)  Власник возила који промијени пребивалиште или боравиште расељеног лица или странац, односно сједиште из једне општине у другу, или адресу, дужан је ту промјену пријавити надлежном тијелу у новом пребивалишту, односно сједишту у року из става (1) овог члана.

(4)  Одјава воила због промјене података из става (3) овог члана обавиће се службеним путем у електронској форми између надлежних тијела за регистровање возила.

(5)  Надлежни орган, рјешавајући по захтјеву из става (1) овог члана, одузеће раније издату потврду о регистровању или саобраћајну дозволу и издати нову потврду о регистрацији са новим подацима и роком важења замјењене исправе, а у раније издатој потврди о власништву возила унијеће нове податке о власнику или замијенити исту ако су све рубрике већ попуњење.

(6)  У случају промјене података из става (1) раније издате регистарске таблице без међународне ознаке БиХ враћају се надлежном органу, а издају регистарске таблице са међународном ознаком БиХ.

 

Поступак промјене података о возилу

 

(1)  У случају промјене било којег податка о возилу наведеног у потврди о власништву возила, потврди о регистрацији или саобраћајној дозвоили, власник возила дужан је да у року од 15 дана рачунајући од дана настале промјене, поднијети захтјев надлежном тијелу на прописаном обрасцу.

(2)  Уз захтјев за промјену података из става (1) овог члана, прилажу се потврда о власништву возила и потврда о регистрацији или саобраћајној дозвола, доказ о техничкој исправности возила који не може бити старији од 30 дана у електронској форми на којем је означена „промјена техничких података” уз приложени сертификат о испитивању возила који је издала иниституција овлашћена за сертификовање возила.

(3)  Уз захтјев за промјену података о мотору возила, прилаже се доказ о поријеклу мотора и доказ да је наведена промјена мотора извршена. Доказима о поријеклу мотора сматрају се: рачун о куповини, записник о лицитацији, царинска декларација и уговор о купопродаји.

(4)  Промјена шасије подразумијева ново возило и регистровање истог уз претходну одјаву уништеног возила.

(5)  За промјену боје на возилу није потребан сертификат из става (2) овог члана.

(6)  Промјене података о возилу врше се издавањем нове потврде о власништву и потврде о регистрацији.

Поступак одјаве возила

(1)  Захтјев за одјаву возила, власник регистрованог возила подноси надлежном тијелу код кога се возило води у евиденцији на прописаном обрасцу.

(2)  Возило се одјављује због некоришћења, техничке неисправности, дотрајалости, крађе или уништења прије истека важења регистрације, што доказује записником о уништењу или крађи возила издатом од стране надлежног тијела унутрашњих послова о пријави крађе или уништења, потврдом о откупу секундарних сировина или изјавом о некоришћењу возила.

(3)  Уз захтјев из става (1) овог члана власник прилаже: потврду о власништву возила, потврду о регистрацији возила, саобраћајну дозволу, регистарске таблице изузев у случају крађе возила, записник, потврду или изјаву из става (2) овог члана.

(4)  Одјава возила ради продаје врши се уписивањем одговарајућих података у потврду о власништву возила, а регистарске таблице са међународном ознаком БиХ остају на возилу уколико се возило продаје у оквиру Босне и Херцеговине.

(5)  У случају извоза рагистрованог возила у Босни и Херцеговини ради регистровања у другој држави, власник возила је дужан надлежном тијелу уз захтјев за одјаву возила, вратити регистарске таблице и потврду о регистрацији.

(6)  У случају из става (5) овог члана, надлежни орган издаје нову потврду о регистрацији и привремене регистарске таблице.

 

Губитак, крађа или оштећење регистарских таблица

(1)  Власник регистрованог возила дужан је одмах, а најкасније у року од три дана, надлежном тијелу пријавити губитак, крађу или оштећење регистарских таблица и поднијети захтјев за издавање нових регистарских таблица на прописаном обрасцу.

(2)  Уз захтјев из става (1) овог члана, прилаже се потврда надлежног тијела унутрашњих послова о пријави крађе или губитка једне или обје регистарске таблице, а у случају оштећења, изјаву на записник о оштећењу код надлежног тијела за регистрацију у ком случају се прилажу регистарске таблице и исправе о возилу. У случају крађе или губитка једне од регистарских таблица на возилу, потребно је приложити преосталу регистарску таблицу.

(3)  У случају губитка кређе или оштећења регистарских таблица из става (1) овог члана, надлежно тијело издаје новре регистарске таблице и потврду о регистрацији уз евидентирање промјене у потврди о власништву возила.

(4)  Намјерно оштећење или преправљање регистарских таблица представља кривотворење исправа.

(5)  У случају када инспектор друмског саобраћаја, по основу овлашћења датих другим прописом, одузме регистарске таблице возила и потврду о регистрацији на период од 30 дана, исте задржава код себе, а надлежном органу код којег се возило води у евиденцији регистрованих возила у прописаном року доставља записник о одузимању истих са назнаком до којег рока су одузети.

(6)  У случају (5) овог члана, надлежни орган које води возило у евиденцији регистрованих возила, у јединственој бази возила за дотично возило уноси напомену да се у наведеном периоду истом не могу издати друге регистарске таблице.

 

Губитак, крађа оштећење исправа о возилу

 

(1)  Власник регистованог возила дужан је одмах, а најкасније у року од три дана, надлежном тијелу пријавити губитак, крађу или оштећење саобраћајне дозволе, потврде о власништву возила или потврде о регистровању и поднијети захтјев за издавање нових на прописаном обрасцу.

(2)  Уз захтјев из става (1) овог члана прилаже се потврда надлежног тијела унутрашњих послова о пријави крађе или губитка исправа из става (1) овог члана, у случају оштећења изјава на записник о оштећењу код надлежног тијела за регистрацију у ком случају се прилаже и оштећења исправа.

(3)  У случају из става (1) овог члана, издаје се исправа са роком важења замјењене исправе.

Оштећење стикер наљепнице

 

(1)  Власник регистрованог возила дужан је надлежном тијелу пријавити оштећење стикер наљепнице ради издавања нове.

(2)  Нова стикер наљепница издата у случају из става (1) овог члана издаје се са роком важења замијењене стикер наљепнице.

(3)  Надлежно тијело дужно је електронски евидентирати промјену стикер наљепнице.

 

Важење регистрације возила

 

(1)  Регистрација возила важи годину дана, а за привремено регистрована овај рок може бити и краћи од годину дана, најмање 60 дана.

(2)  За возила која се извозе из Босне и Херцеговине с циљем регистровања у другој земљи, регистрација возила врши се роком важења до 30 дана.

(3)  Рок важења регистрације за привремено регистрована возила је годину дана уз могућност продужења за још годину дана.

(4)  За тракторе, радне машине и мотокултиваторе, као и возила на моторни погон чија запремина мотора не прелази 50 цм3, важење регистрације није временски ограничено, уз обавезу посједовања стикер наљепнице и полисе о осигурању возила које не смију бити старије од годину дана.

 

Плаћања регистрације возила

 

Све накнаде за било коју од горе поменутих услуга могу се завршити на техничком прегледу и то након извршеног техничког прегледа. Ово је постала пракса да би се заштитиле странке од могућих грешака приликом плаћања, јер за вјеродостојност података на уплатници којом се врши уплата накнаде одговоран је власник возила.