Registriranje vozila - potrebna dokumentacija

Registriranje vozila

 1. Vozilo se registrira upisom registarske oznake i određenih podataka o vozilu, vlasniku vozila i nositelju potvrde o registraciji u evidenciji o registriranim vozilima, te izdavanjem odgovarajućih isprava za vozilo, registracijskih tablica i automobilskih stikera-naljepnice.
 2. Vozilo se registrira na ime / naziv vlasnika vozila ukoliko odredbama ovog Pravilnika nije drukčije određeno.
 3. Ako je vozilo vlasništvo nekoliko fizičkih osoba, registrira se na ime jednog od njih sukladno s ovjerenom pisanom izjavom.

 

Zahtjev za registraciju vozila

1)    Pokretanje pojedinih postupaka vrši se na zahtjev vlasnika vozila ili pravne osobe registrirane za posredovanje u postupku registriranja vozila (što dokazuju rješenjem nadležnog suda o registraciji za djelatnost posredovanja u registraciji i dokazom o uposlenima) po nalogu vlasnika vozila ili zakonskog zastupnika ili ovlaštenog oponomoćenika, ukoliko ovim Pravilnikom nije drukčije propisano, kod nadležnog tijela na propisanom obrascu.

2)    Postupak registriranja vozila prvi put u BiH.

3)    Zahtjev za registraciju vozila prvi put u BiH podnosi se nadležnom tijelu na propisanom obrascu uz koji se prilaže:

a)    dokaz o vlasništvu nad vozilom:

i)     za vozila koja nisu bila ranije registrirana:

račun o prodaji vozila izdan na ime kupca vozila ili kupoprodajni ugovor ili darovni ugovor ili zapisnik o licitaciji ili drugi valjan dokaz kojim se dokazuje vlasništvo,

ii)    za novoproizvedena vozila: račun o prodaji vozila izdan na ime kupca vozila uz dokaz (ugovor) ovlaštenog distributera za prodaju pojedinih marki vozila,

iii)   za vozila ranije registrirana izvan BiH: uz dokaz iz stavka (1) točke a) podataka 1. ovog članka prilaže i obrazac kojim se dokazuje vlasništvo s dokazom o odjavi vozila u inozemstvu,

b)    dokaz o izvršenim obvezama propisanim Zakonom i propisima donesenim na temelju Zakona, a koji su u svezi s uporabom vozila,

c)    polica o obveznom osiguranju vozila,

d)    dokaz o provedenom carinskom postupku,

e)    dokaz o uplati propisanih naknada za obrasce i registarske tablice koji se izdaju prilikom registriranja vozila,

f)     dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila koji ne može biti stariji od 30 dana u elektronskoj formi,

g)    potvrda ovlaštene stanice tehničkog pregleda o ispunjavanju tehničko-eksploatacijskih uvjeta za obavljanje registrirane djelatnosti (u pisanoj formi) u slučaju da vozilo služi za obavljanje iste,

h)    potvrda o ispitivanju i certifikat, ako je vozilo pojedinačno proizvedeno ili prepravljeno,

i)     dokaz o identitetu vlasnika vozila:

i)     za fizičke osobe:

(1)  osobna karta za državljane BiH,

(2)  osobna karta za strance – za strance s odobrenom stalnim boravkom,

(3)  ovjerena kopija putne isprave i rješenje o odobrenom boravku – za strance sa odobrenim privremenim boravkom;

ii)    za pravne osobe: ovjerena kopija rješenja s posljednjim izmjenama o upisu u sudski registar za pravne osobe ili drugog registra, osim ako se važeće rješenje o upisu u sudski registar već nalazi u evidenciji nadležnog tijela,

iii)   za strana dopisništva, trgovinska, kulturna, gospodarska i druga predstavništva – ovjerena kopija rješenja o upisu u registar stranih predstavništva u Bosni i Hercegovini,

j)     dokaz o odobrenoj djelatnosti i dokaz o određenom matičnom broju pravne osobe ili poreznom broju, osim ako se važeći dokazi za tu godinu već nalaze u evidenciji nadležnog tijela;  

k)    dokaz o registriranju djelatnosti u Bosni i Hercegovini i potvrda o zaposlenju u stranom predstavništvu, a potpisuje osoba ovlaštena za potpisivanje i ime predstavništva – za strance u kulturnim predstavništvima i stranim dopisništvima kao i stalne strane dopisnike,

l)     dokaz o tehničkoj ispravnosti uređaja za plin, za vozila na plinski pogon,

m)  dokaz o uplati usluge tehničkog pregleda sukladno važećem cjenovniku,

n)    dokaz o uplati police obaveznog osiguranja,

4)    Registriranje vozila obavlja se izdavanjem potvrde o vlasništvu vozila, potvrde o registraciji, registarskih tablica i stiker-naljepnice.

 

Postupak ponovne registracije vozila

1)    Zahtjev za ponovnu registraciju vozila podnosi se nadležnom tijelu na propisanom obrascu uz koji se prilaže:

a)    dokaz o vlasništvu nad vozilom (potvrda o vlasništvu vozila, odnosno prometna dozvola),

b)    dokaz o izvršenim obavezama propisanim zakonom i propisima donesenim na temelju Zakona, a koje su u svezi s uporabom vozila, osim u slučaju kad se ponovna registracija vrši u razdoblju za koji navedene obveze vrijede,

c)    polica o obveznom osiguranju vozila,

d)    dokaz o uplati propisanih naknada za obrasce i registarske tablice koji se izdaju prilikom registriranja vozila,

e)    dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila koji ne može biti stariji od 30 dana u elektronskoj formi,

f)     potvrda ovlaštene stanice tehničkog pregleda o ispunjavanju tehničko-eksploatacijskih uvjeta za obavljanje registrirane djelatnosti (u pisanoj formi) u slučaju kad vozilo služi za obavljanje iste,

g)    potvrda o ispitivanju i certifikat, ako je vozilo pojedinačno proizvedeno i prepravljeno,

h)    dokaz o identitetu vlasnika vozila:

i)     za fizičke osobe:

(1)  osobna karta za državljane BiH,

(2)  osobna karta za strance – za strance s odobrenim stalnim boravkom,

(3)  ovjerena kopija putne isprave i rješenje o odobrenom boravku – za strance s odobrenim privremenim boravkom,

ii)    za pravne osobe: ovjerena kopija rješenja s posljednjim izmjenama o upisu u sudski registar za pravne osobe ili drugog registra, osim ako se važeće rješenje o upisu u sudski registar već nalazi u evidenciji nadležnog tijela

iii)   za strana dopisništva, trgovinska, kulturna, privredna i druga predstavništva: ovjerena kopija rješenja o upisu u registar stranih predstavništva u Bosni i Hercegovini,

 

i)     dokaz o odobrenoj djelatnosti i dokaz o određenom matičnom broju pravne osobe ili poreznom broju, osim ako se važeći dokazi za tu godinu već nalaze u evidenciji nadležnog tijela,

j)     dokaz o registriranju djelatnosti u Bosni i Hercegovini i potvrda o zaposlenju u stranom predstavništvu koje izdaje strano predstavništvo, a potpisuje osoba ovlaštena za potpisivanje u ime predstavništva – za strance u kulturnim predstavništvima stranim dopisništvima kao i stalne strane dopisnike,

k)    dokaz o tehničkoj valjanosti uređaja za plin, za vozila na plinski pogon,

l)     dokaz o uplati usluge tehničkog pregleda sukladno važećim cjenovnikom,

m)  dokaz o uplati police obaveznog osiguranja.

 

2)    Ponovna registracija vozila obavlja se za odjavljena vozila koja ispunjavaju zahtjeve i uvjeta iz stavka (1) ovog članka.

3)    Registriranje vozila vrši se izdavanjem ili popunjavanjem odgovarajućih podataka u potvrdu o vlasništvu vozila, izdavanjem potvrde o registraciji, registarskih tablica i stikera.

 

Postupak promjene vlasništva nad vozilom

(1)  Zahtjev za promjenu vlasništva nad vozilom podnosi se nadležnom tijelu na propisanom obrascu uz koji se prilaže:

a)    Dokaz o promjeni vlasništva: račun o prodaji vozila izdan na ime kupca vozila ili kupoprodajni ugovor ili darodavni ugovor ili zapisnik o licitaciji ili drugi valjan dokaz kojim se dokazuje vlasništvo,

b)    isprava kojom se dokazuje vlasništvo (potvrda o vlasništvu vozila, prometna dozvola),

c)    dokaz o identitetu vlasnika:

 1. za fizičke osobe:

-          osobna karta za državljane BiH,

-          osobna karta za strance – za strance sa odobrenim stalnim boravkom,

-          ovjerena kopija putne isprave i rješenje o odobrenom boravku – za strance sa odobrenim privremenim boravkom,

 1. za pravne osobe: ovjerena kopija rješenja s posljednim izmjenama o upisu u sudski registar za pravne osobe ili drugog registra, osim ako se važeće rješenje o upisu u sudski registar već nalazi u evidenciji nadležnog tijela,
 2. za strana dopisništva, trgovinska, kulturna privredna i druge predstavništva: ovjerena kopija rješenja i upisu u registar stranih predstavništava u Bosni i Hercegovini,

d)    polica o obaveznom osiguranju vozila,

e)    dokaz o odobrenoj djelatnosti i dokaz o određenom matičnom broju pravne osobe ili poreznom broju, osim ako se važeći dokazi za tu godinu već nalaze u evidenciji nadležnog tijela,

f)     dokaz o registriranju djelatnosi u Bosni i Hercegovini i potvrda o zaposlenju u stranom predstavništvu koju izdaje strano predstavništvo, a potpisuje osoba ovlaštena za potpisivanje u ime predstavništva za strance u kulturnim predstavništvima i stranim dopisništvima kao i stalne strane dopisnike,

g)    Potvrda ovlaštene stanice tehničkog pregleda o ispunjavanju tehničko-eksploatacijskih uvjeta za obavljanje registrirane djelatnosti (u pisanoj ili elektronskoj formi) u slučaju ako vozilo služi za obavljanje iste,

h)    dokaz o uplati propisanih naknada za obrasce Potvrde o registraciji i Potvrde o vlasništvu vozila ukoliko se ista izdaje,

i)     dokaz o uplati propisanih naknada za registarske tablice u slučaju ako vozilo ne posjeduje registarske tablice s međunarodnom oznakom BiH.

 

(2)  Za vozila na kojima je istekao rok valjanosti registracije uz dokaze navedene u stavku (1) ovog članka prilaže se i:

a)    dokaz o izmirenim obvezama propisanim Zakonom i propisima donesenim temeljem Zakona, koje su u svezi s uporabom vozila;

b)    dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila koji ne može biti stariji od 30 dana u elektronskoj formi;

c)    potvrda ovlaštene stanice tehničkog pregleda o ispunjenju tehničko-eksploatacijskih uvjeta za obavljanje registriranje djelatnosti (u pisanoj formi) u slučaju ako vozilo služi za obavljanje iste;

d)    potvrda o ispitivanju i certifikat, ako je vozilo pojedinačno proizvedeno ili prepravljeno;

e)    dokaz o tehničkoj ispravnosti uređaja za plin, za vozila na plinski pogon,

f)     dokaz o uplati usluge tehničkog pregleda sukladno važećem cjenovniku,

g)    dokaz o uplati police obveznog osiguranja.

(3)  Registriranje vozila obavlja se izdavanjem odnosno upisivanjem podataka u potvrdu o vlasništva vozila, izdavanjem potvrde o registraciji, i izdavanjem registarskih tablica s međunarodnom oznakom BiH ukoliko već nisu izdane, kao i stiker-naljepnice ukoliko je vozilu istekla valjanost registracije.

(4)  Ukoliko se promjena vlasništva vozila dokazuje ugovorom zaključenim između fizičkih osoba, potpis tih osoba ovjerava nadležno tijelo, a ako je ugovor zaključen između pravnih osoba, potpise ovjeravaju pravne osobe koje zaključuju ugovor. Kad se vozilo prodaje preko posrednika (komisionara) ugovor i račun ovjerava komisionar.

(5)  Ako se promjeni vlasnik vozila tijekom registracijskog razdoblja izdaje se potvrda o registriranju s rokom valjanosti zamjenjene isprave.

(6)  Vlasnik registranog vozila dužan je odjaviti vozilo radi prodaje ili prenosa vlasništva na drugi način, kod nadležnog tijela kod koga se vozilo vodi u evidenciji.

Postupak izdavanja probnih tablica

(1)  Zahtjev za izdavanje probnih tablica za vozilo podnosi se nadležnom tijelu na propisanom obrascu uz koji se prilaže:

a)    Dokaz o vlasništvu nad vozilom

 1. Za vozila koja nisu bila ranije registrirana: račun o prodaji vozila izdan na ime kupca vozila ili kupoprodajni ugovor ili darovni ugovor ili zapisnik o licitaciji ili drugi valjan dokaz kojim se dokazuje vlasništvo,
 2. za novoproizvedena vozila: račun o prodaji vozila izdan na ime kupca vozila uz dokaz (ugovor) ovlaštenog distributera za prodaju pojedinih marki vozila,
 3. za vozila pa nije registrirana: uz dokaz iz stavka (1) točke a) podtočka 1) ovog članka prilaže i obrazac kojim se dokazuje vlasništvo s dokazom o odjavi vozila u inozemstvu;

b)    polisa o obveznom osiguranju;

c)    dokaz o identitetu vlasnika vozila:

 1. za fizičke osobe:

-          osobna karta za državljane BiH;

-          osobna karta za strance – za strance s odobrenim stalnim boravkom,

-          ovjerena kopija putne isprave i rješenja o odobrenom boravku – za strance s odobrenim privremenim boravkom;                    

 1. za pravne osobe: ovjerena kopija rješenja s posljednim izmjenama o upisu u sudski registar za pravne osobe ili drugog registra, osim ako se važeće rješenje o upisu u sudski registar već nalazi u evidenciji nadležnog tijela,
 2. za strana dopisništva, trgovinska, kulturna, gospodarska i druga predstavništva: ovjerena kopija rješenja o upisu u registar stranih predstavništava u Bosni i Hercegovine,

                   d) dokaz o uplati propisanih naknada za probne registracijske tablice.

 

(2)  Navedeni dokazi se mogu priložiti i u ovjerenoj kopiji osim dokaza o uplati.

(3)  Rok važenja probnih tablica je do 15 dana bez mogućnosti ponovnog izadavanja ili produženja valjanosti probnih tablica za isto vozilo i istog vlasnika vozila u roku od godinu dana.

(4)  Izdavanje probnih tablica obavlja se uz izdavanje potvrde uz probne tablice koja se nalazi u Prilogu broj 2. i čini sastavni dio ovog Pravilnika.

(5)  Vraćene probne tablice mogu se ponovo izdati.

(6)  Vozilo kojem su izdate probne tablice neće se moći registrirati ukoliko iste nisu vraćene nadležnom tijelu. Za vraćene probne tablice nadležno tijelo izdaje potvrdu.

(7)  U slučaju ako se probne tablice ne vrate u propisanom roku, nadležno tijelo koje je izdalo probne tablice dobit će izvješće putem jedinstvenog informacijskog sustava, na temelju kojeg pokreće postupak vraćanja istih.

(8)  U slučaju krađe, gubitka ili oštećenja probnih tablica, korisnik istih postupa u sukladno odredbama članka 20. ovog Pravilnika.

 

Postupak produženja važenja registrovanja vozila

 

(1)  Zahtjev za produženje registracije vozila podnosi se prije isteka važenja registracije, ali ne prije 30 dana od isteka važenja registracije vozila, nadležnom tjelu na propisanom obrascu uz koji se prilaže:

a)    potvrda o registraciji ili važeća prometna dozvola do zamjene iste potvrdom o registriranju;

b)    dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila koji ne može biti stariji od 30 dana u elektronskoj formi, ukoliko Zakonom nije drugačije određeno;

c)    dokaz nadležnog organa ili potvrda stanice tehničkog pregleda o ispunjavanju tehničko ekspolatcijskih uvjeta za obavljanje djelatnosti za koju se isto koristi (u pisanoj formi);

d)    potvrda o ispitivanju i certifikat, ako je vozilo pojedinačno proizvedeno ili prepravljeno;

e)    dokaz o izvršenim obavezama propisanim Zakonom i propisima donesenim na osnovu Zakona, koje su u vezi sa uporabom vozila;

f)     polica o obaveznom osiguranju vozila;

g)    dokaz o uplati propisanih naknada za obrasce ako se isti izdaju prilikom produženja registracije vozila;

h)    dokaz o identitetu nositelja potvrde o registraciji vozila:

 1. za fizičke osobe:

-          osobna karta za državljane BiH;

-          osobna karta za strance – za strance sa odredbama stalnim boravkom;

-          ovjerena kopija putne isprave i rješenja o odobrenom boravku – za strance sa odobrenim privremenim boravkom;  

 1. za pravne osobe: ovjerena kopija rješenja s posljednim izmjenama o upisu u sudski registar za pravne osobe ili drugog registra, osim ako se važeće rješenje o upisu u sudski registar već nalazi u evidenciji nadležnog tijela,
 2. za strana dopisništva, trgovinska, kulturna, gospodarska i druga predstavništva: ovjerena kopija rješenja o upisu u registar stranih predstavništava u Bosni i Hercegovini,

i)     dokaz o odobrenoj djelatnosti i dokaz o određenom matičnom broju pravne osobe ili poreznom broju, osim ako se važeći dokazi za tu godinu već nalaze u evidenciji nadležnog tijela,

j)     dokaz o registriranju djelatnosti u Bosni i Hercegovini i potvrda o zaposlenju u stranom predstavništvu koju izdaje strano predstavništvo, a potpisuje osoba ovlaštena za potpisivanje u ime predstavništva i stranim dopisništvima kao stalne strane dopisnike,

k)    dokaz o tehničkoj ispravnosti uređaja za plin – za vozila na plinski pogon;

l)     dokaz o uplati usluge tehničkog pregleda sukladno važećem cjenovniku;

m)  dokaz o uplati police obaveznog osiguranja.

(2)  Produženje registriranja vozila obavlja se upisivanjem roka važenja registracije u potvrdu o registriranju, ili važećoj prometnoj dozvoli do zamjene iste potvrdom o registriranju i izdavanje nove automobilske stiker-naljepnice i izdavanjem potvrde o vlasništvu vozila za vozila koja ne posjeduju istu.

(3)  Uz zahtjev za produženje registriranja vozila iz članka 9. ovog Pravilnika potrebno je dostaviti dokaze iz stavka (1) točka a), b), d), i h) ovoga članka kao i dokaz o diplomatskom statusu (kopiju važeće diplomatske, konzularne ili službene iskaznice).

(4)  Uz zahtjev za produženje registriranja vozila iz članka 13. Ovog pravilnika uz dokaze iz stavka (1) ovog članka, potrebno je dostaviti suglasnost vlasnika vozila za produženje registracije

(5)  Ako zahtjev za produženje važenja registriranja vozila ne podnesu u roku od 30 dana od dana isteka važenja registracije, vozilo se službeno odjavljuje iz evidencije registriranih vozila i vlasnik vozila je dužan u roku od osam dana vratiti registarske tablice i potvrdu o registraciji, o čemu donosi rješenje i evidentira u potvrdi o vlasništvu vozila.

Postupak promjene podataka o vlasniku vozila

(1)  U slučaju promjene bilo kojeg osobnog podatka navedenog u potvrdi o vlasništvu vozila, potvrdi o registraciji ili prometnoj dozvoli, vlasnik vozila je dužan u roku od 15 dana računajući od dana nastale promjene, podnijeti zahtjev nadležnom tijelu na propisanom obrascu.

(2)  Uz zahtjev za promjenu podataka iz stavka (1) ovog članka, prilažu se isprave o vozilu, registarske oznake bez međunarodne oznake BiH, kao javna isprava ili dokaz o nastaloj promjeni zavisno od vrste promjene.

(3)  Vlasnik vozila koji promijeni prebivalište ili boravište raseljene osobe ili stranac, odnosno sjedište iz jedne općine u drugu, ili adresu, dužan je tu promjenu prijaviti nadležnom tijelu u novom prebivalištu, odnosno sjedištu u roku iz stavka (1) ovog članka.

(4)  Odjava vozila zbog promjene podataka iz stavka (3) ovog članka obavit će se službenim putem u elektronskoj formi između nadležnih tijela za registriranje vozila.

(5)  Nadležno tijelo, rješavajući po zahtjevu iz stavka (1) ovog članka, oduzeće ranije izdanu potvrdu o registriranju ili prometnu dozvolu i izdati novu potvrdu o registraciji sa novim podacima i rokom valjanosti zamjenjene isprave, a u ranije izdanoj potvrdi o vlasništvu vozila unijeće nove podatke o vlasniku ili zamijeniti istu ako su sve rubrike već popunjenje.

(6)  U slučaju promjene podataka iz stavka (1) ranije izdane registarske tablice bez međunarodne oznake BiH vraćaju se nadležnom tijelu, a izdaju registarske tablice s međunarodnom oznakom BiH.

 

Postupak promjene podataka o vozilu

 

(1)  U slučaju promjene bilo kojeg podatka o vozilu navedenog u potvrdi o vlasništvu vozila, potvrdi o registraciji ili prometnoj dozvoli, vlasnik vozila dužan je u roku od 15 dana računajući od dana nastale promjene, podnijeti zahtjev nadležnom tijelu na propisanom obrascu.

(2)  Uz zahtjev za promjenu podataka iz stavka (1) ovog članka, prilažu se potvrda o vlasništvu vozila i potvrda o registraciji ili prometnoj dozvola, dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila koji ne može biti stariji od 30 dana u elektronskoj formi na kojem je označena „promjena tehničkih podataka” uz priloženi certifikat o ispitivanju vozila koji je izdala institucija ovlaštena za certificiranje vozila.

(3)  Uz zahtjev za promjenu podataka o motoru vozila, prilaže se dokaz o porijeklu motora i dokaz da je navedena promjena motora izvršena. Dokazima o porijeklu motora smatraju se: račun o kupovini, zapisnik o licitaciji, carinska deklaracija i ugovor o kupoprodaji.

(4)  Promjena šasije podrazumijeva novo vozilo i registriranje istog uz prethodnu odjavu uništenog vozila

(5)  Za promjenu boje na vozilu nije potreban certifikat iz stavka (2) ovog članka.

(6)  Promjene podataka o vozilu vršu se izdavanjem nove potvrde o vlasništvu i potvrde o registraciji.

Posupak odjave vozila

(1)  Zahtjev za odjavu vozila, vlasnik registriranog vozila podnosi nadležnom tijelu kod kojega se vozilo vodi u evidenciji na propisanom obrascu.

(2)  Vozilo se odjavljuje zbog nekorištenja, tehničke neispravnosti, dotrajalosti, krađe ili uništenja prije isteka važenja registracije, što dokazuje zapisnikom o uništenju ili krađi vozila izdanom od strane nadležnog tijela unutrašnjih poslova o prijavi krađe ili uništenja, potvrdom o otkupu sekundarnih sirovina ili izjavom o nekorištenju vozila.

(3)  Uz zahtjev iz stavka (1) ovog članka vlasnik prilaže: potvrdu o vlasništvu vozila, potvrdu o registraciji vozila, prometnu dozvolu, registracijske tablice izuzev u slučaju krađe vozila, zapisnik, potvrdu ili izjavu iz stavka (2) ovog članka.

(4)  Odjava vozila zbog prodaje obavlja se upisivanjem odgovarajućih podataka u potvrdu o vlasništvu vozila, a registracijske tablice s međunarodnom oznakom BiH ostaju na vozilu ukoliko se vozilo prodaje u okviru Bosne i Hercegovine.

(5)  U slučaju izvoza ragistriranog vozila u Bosni i Hercegovini radi registriranja u drugoj državi, vlasnik vozila je dužan nadležnom tijelu uz zahtjev za odjavu vozila, vratiti registarske tablice i potvrdu o registraciji.

(6)  U slučaju iz stavka (5) ovog članka, nadležno tijelo izdaje novu potvrdu o registraciji i privremene registarske tablice.

 

 

Gubitak, krađa ili oštećenje registaracijskih tablica

(1)  Vlasnik registriranog vozila dužan je odmah, a najkasnije u roku od tri dana, nadležnom tijelu prijaviti gubitak, krađu ili oštećenje registracijskih tablica i podnijeti zahtjev za izdavanje novih registracijskih tablica na propisanom obrascu.

(2)  Uz zahtjev iz stavka (1) ovog članka, prilaže se potvrda nadležnog tijela unutrašnjih poslova o prijavi krađe ili gubitka jedne ili obje registracijske tablice, a u slučaju oštećenja, izjavu na zapisnik o oštećenju kod nadležnog tijela za registraciju u kom slučaju se prilažu registarske tablice i isprave o vozilu. U slučaju krađe ili gubitka jedne od registarskih tablica na vozilu, potrebno je priložiti preostalu registarsku tablicu.

(3)  U slučaju gubitka kređe ili oštećenja registarskih tablica iz stavka (1) ovog članka, nadležno tijelo izdaje nove registarske tablice i potvrdu o registraciji uz evidentiranje promjene u potvrdi o vlasništvu vozila.

(4)  Namjerno oštećenje ili prepravljanje registracijskih tablica predstavlja krivotvorenje isprava.

(5)  U slučaju kada inspektor cestovnog prometa, po temelju ovlasti danih drugim propisom, oduzme registracijske tablice vozila i potvrdu o registraciji na razdoblje od 30 dana, iste zadržava kod sebe, a nadležnom tijelu kod kojeg se vozilo vodi u evidenciji registriranih vozila u propisanom roku dostavlja zapisnik o oduzimanju istih s naznakom do kojeg roka su oduzeti.

(6)  U slučaju (5) ovog članka, nadležno tijelo koje vodi vozilo u evidenciji registriranih vozila, u jedinstvenoj bazi vozila za dotično vozilo unosi napomenu kako se u navedenom razdoblju istom ne mogu izdati druge registarske tablice.

 

 

Gubitak, krađa oštećenje isprava o vozilu

 

(1)   Vlasnik registriranog vozila dužan je odmah, a najkasnije u roku od tri dana, nadležnom tijelu prijaviti gubitak, krađu ili oštećenje prometne dozvole, potvrde o vlasništvu vozila ili potvrde o registraciji i podnijeti zahtjev za izdavanje novih na propisanom obrascu.

(2)   Uz zahtjev iz stavka (1) ovog članka, prilaže se potvrda nadležnog tijela unutarnjih poslova o prijavi krađe ili gubitka isprava iz stavka (1) ovog članka, u slučaju oštećenja izjava na zapisnik o oštećenju kod nadležnog tijela za registraciju, u tom slučaju prilaže se i oštećenja isprava.

(3)   U slučaju iz stavka (1) ovog članka, izdaje se isprava s rokom valjanosti zamjenjene isprave.

 

Oštećenje automobilske naljepnice

 

(1)  Vlasnik registriranog vozila dužan je nadležnom tijelu prijaviti oštećenje automobilske naljepnice radi izdavanja nove.

(2)  Nova naljepnica izdana u slučaju iz stavka (1) ovog članka izdaje se sa rokom valjanosti zamjenjene naljepnice.

(3)  Nadležno tijelo je dužno elektronski evidentirati promjenu naljepnice.

 

Valjanost registracije vozila

 

(1)  Registracija vozila vrijedi godinu dana, a za privremeno registrirana vozila, ovaj rok može biti i kraći od godinu dana, najmanje 60 dana.

(2)  Za vozila koja se izvoze iz Bosne i Hercegovine u cilju registriranja u drugoj zemlji, registracija vozila provodi se s rokom valjanosti do 30 dana.

(3)  Rok valjanosti registracije za privremeno registrirana vozila je godinu dana uz mogućnost produženja za još godinu dana.

(4)  Za traktore, radne strojeve i motokultivatore, kao i vozila na motorni pogon čija zapremina motora ne prelazi 50 cm3, valjanost registracije nije vremenski ograničena, uz obvezu posjedovanja automobilske naljepnice i police osiguranja vozila koje ne smiju biti starije od godinu dana.

 

Plaćanja registracije vozila

 

Sve naknade za bilo koju od gore navedenih usluga mogu se završiti na tehničkom pregledu i to nakon izvršenog tehničkog pregleda. Ovo je postala praksa kako bi se zaštitile stranke od mogućih propusta prilikom plaćanja, jer za vjerodostojnost podataka na uplatnici kojom se vrši uplata naknade odgovoran je vlasnik vozila.