SAOPĆENjE ZA JAVNOST - Pododjeljenje za matičnu evidenciju

Podaci iz matične evidencije za 2018. godinu

Image for news

Prema izvještaju Pododjeljenja za matičnu evidenciju zaključno sa 12. mjesecom 2018. godine u matičnu knjigu rođenih Brčko distrikta BiH izvršena su 1.062 upisa, 33 upisa manje u odnosu na prethodnu 2017.godinu (1.095).

U matičnu knjigu umrlih evidentirano je 1.056 upisa, što je 87 upisa umrlih manje nego 2017. godine kada je taj broj iznosio 1.143.

Broj obavljenih vjenčanja za proteklu 2018. godinu je 448, za 77 manje nego u prethodnoj godini (525).

Obrađeno je 1.865 zahtjeva za entitetsko državljanstvo, tj. 102 zahtjeva manje u odnosu na pokazatelje 2017.godine.

Kada je riječ o izvršenim ovjerama dokumenata za dvanaest mjeseci je izvršeno 199.806 ovjera, dok je broj potvrđenih upisa u elektronskoj bazi 40.345.

Naime, aktivnosti ovog pododjeljenja intenzivirane su u posljednje dvije godine na potvrđivanju odnosno verifikaciji podataka u elektronskoj evidenciji prvenstveno matičnih knjiga rođenih i državljana, kako bi se što veći broj podataka mogao staviti na raspolaganje IDDEEI-i radi elektronske razmjene podataka kao i za potrebe izdavanja ličnih dokumenata. Nadalje, realizacijom ovog cilja stvorit će se pouzdani podaci u elektronskoj evidenciji čime će se u cijelosti omogućiti elektronska razmjena podataka (web servis) kao osnovni preduslov za uvezivanje matičnih ureda na nivou BiH. Po završetku navedenog aktivnosti će biti fokusirane i na potvrđivanje podataka upisanih u matične knjige umrlih i vjenčanih.

U tom smislu u proteklom periodu angažman Pododjeljenja usmjeren je ka verifikaciji svih upisa iz matičnih knjiga počevši od 1886. godine do danas.